Góry
  • Turystyka piesza
  • Mapa wydawnictwa PTR Kartografia na podkładzie map WIG
  • Mapa wydawnictwa Compass. Wydanie III z 2005 roku.
Łemkowie i Łemkowszczyzna
  • Łemkowie
Obiekty i miejscowości
  • Miejscowości
  • Cmentarze wojenne
  • Cerkwie i kościoły
  • Tabela obiektów
Przyroda
  • Przyroda
Noclegi
  • Noclegi
  • Jak znaleźć nocleg?
  • Dodaj ofertę
Galerie zdjęć
  • Najlepsze zdjęcia
  • Panoramy sferyczne
  • Galerie tematyczne
  • Zdjęcia archiwalne
Informacje praktyczne
  • Przejścia graniczne
  • Komunikacja
  • Pogoda
Sport
  • Rower
  • Sporty zimowe
Portal beskid-niski.pl
  • Wyniki zakończonego konkursu
  • Księga gości
  • Subskrypcja
  • Linki
  • Mapa portalu

 

/ Aktualności /
 
Poniżej przedstawiam oficjalny apel mieszkańców Bartnego oraz Bodaków, będący reakcją na plany budowy zbiornika retencyjnego na potoku Bartnianka oraz objęcia częsci wsi rezerwatem ruralistyczno-architektonicznym oraz oficjalną odpowiedź Urzędu Gminy Sękowa.
Apel mieszkańców Bartnego


Zwracamy się z apelem o pomoc a sprawa dotyczy zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa dotyczących budowy zbiornika retencyjnego na potoku Bartnianka w Bartnem oraz utworzenia na znacznym obszarze obejmującym centrum wsi Bartne rezerwatu ruralistyczno-architektonicznego.
Oburzenie mieszkańców wywołuje fakt, że nie konsultowano ze społecznością lokalną tych zamierzeń, które mogą mieć zdecydowanie negatywny wpływ na dalsze losy wsi. Przecież planowana budowa zbiornika zmieni stan środowiska naturalnego i krajobrazu, spowoduje zmianę mikroklimatu oraz zachwianie równowagi biologicznej.
Bartne jest jedyną wsią na Łemkowszczyźnie zamieszkałą w większości przez Łemków, głównie tych którzy powrócili z wygnania po haniebnej i nieosądzonej dotychczas "AKCJI WISŁA". Wieś jest wielokulturowa, gdyż żyją tu i Łemkowie i Polacy, zgodnie współpracujemy i dążymy do rozwoju naszej wsi. Utworzenie rezerwatu oraz podział wsi na strefy nadzoru konserwatorskiego spowoduje zahamowanie rozwoju naszej wsi oraz jej degradację.

Doceniamy potrzebę ochrony zabytków i zachowania dziedzictwa kulturowego, chcemy aby obiekty zabytkowe (chyże, cerkwie, krzyże) były pod opieka konserwatora zabytków ale w rozsądnej granicy wokół tychże obiektów. Istnieją we władaniu Urzędu Gminy Sękowa niezaludnione połemkowskie wsie (np. Radocyna , Nieznajowa , Czarne , Długie , Banica ) w których można tworzyć dowolnej wielkości skanseny czy rezerwaty nie ograniczając swobód obywatelskich mieszkańców. Władze powinny mieć na wzgledzie szacunek do mniejszości narodowych i nie stwarzać im poczucia zagrożenia. Uważamy, że zawarte w planie zapisy są nieżyciowe, krzywdzące i nie uwzględniają realiów i potrzeb mieszkańców.

Mieszkańcy wsi Bartne

    Pismo skierowane do Rady Gminy w Sękowej wystosowane przez prof. dr hab. Andrzeja Felenczaka

Pismo moje proszę traktować jako głos w dyskusji, jaka rozpoczęła się po wyłożeniu do wglądu przez Urząd Gminy projektu przestrzennego zagospodarowania Gminy Sękowa.

"Opracowany program zawiera bulwersujący ludność Łemkowską i całą społeczność Bartnego pomysł utworzenia na terenie Bartnego rezerwatu architektonicznego. Przyznam, że jest to pomysł szalony i nosi znamiona polityczne, a wręcz nacjonalistyczne, gdyż wymierzony jest przeciw społeczności mieszkańców Bartnego, gdzie powyżej 90% stanowią Łemkowie. Wyznaczenie rezerwatu na terenie gdzie żyją ludzie i funkcjonują dobrze działające gospodarstwa rolne jest perfidne i niedopuszczalne, uderza w całą społeczność Łemkowską. O tym, że miejscowość Bartne znana jest w całej Polsce i poza granicami i jaką rolę pełni dla społeczności Łemkowskiej nie zamierzam w tym miejscu przekonywać członków Rady Gminy, gdyż powinni już o tym wiedzieć.
Zawarte w w/w programie rygory funkcjonowania "rezerwatu dla Łemków" ograniczają możliwość funkcjonowania towarowych gospodarstw rolnych i ich dalszej modernizacji. Na terenie wsi Bartne i Bodaki funkcjonują sprawnie działające gospodarstwa rolne, nastawione na chów i hodowlę bydła i produkcję mleka. Gospodarstwa te rozwijały się od lat 70-tych poprzedniego stulecia, kiedy to rolnicy zaczęli inwestować poważne środki finansowe w swoje warsztaty pracy. Tak powstały gospodarstwa, które były wyróżniane m. in. "Złotą Wiechą". W późniejszych latach powstały kolejne dobrze działające gospodarstwa, nastawione na produkcję mleka wysokiej jakości. W krzewieniu kultury rolnej na terenie Gminy Sękowa i okolicznych wsi miałem też osobisty udział, gdyż prowadziłem szereg szkoleń specjalistycznych dla hodowców bydła. Dzisiaj cały ten dorobek szanowna Rada Gminy chce zaprzepaścić - pytam w imię czego?? Obecnie w założeniach programu zagospodarowania Gminy zaliczono tereny wsie Bartne i Bodaki do rejonów o ograniczonych możliwościach rozwojowych, skazując tym samym ludność tych miejscowości na wegetację.
Po wstąpieniu Polski do UE, polityka unijna nastawiona jest na wyrównywanie poziomów życia m. in. i naszym kraju. Autorzy programu zachowali się tak, jak gdyby nic, o czymś takim nie słyszeli - a to powinno być zawarte w w/w programie i stanowić o szansie mieszkańców Gminy. Uruchamianych jest szereg programów pomocowych, które mają służyć wymienionym celom. Zaliczenie wsi Bartne i Bodaki i in. do strefy ograniczonego rozwoju (narzuconego programem) uniemożliwia rolnikom korzystanie z w/w funduszy i prowadzenie modernizacji gospodarstw.
Poważne wątpliwości budzi fakt, że Autorzy programu wyznaczyli strefę rolniczą w Sękowej, gdzie średnia wielkość gospodarstwa jest ok. 1.5-2.0 ha - (i to mają być przyszłościowe gospodarstwa, które dadzą produkcję towarową), a nie na terenie wsi Bartne i Bodaki, gdzie funkcjonuje obecnie szereg towarowych gospodarstw i ich średnia wielkość wynosi znacznie powyżej 10 ha U.R. Rolnicy w tych miejscowościach w znacznej większości prowadzą gospodarstwa wykorzystując zasady gospodarki ekologicznej.
Śmiem przypuszczać, że władze Gminy do opracowania programu wybrały geografów i konserwatora zabytków (nieistniejących) oraz przedstawiciela lasów państwowych, pomijając specjalistów od produkcji rolniczej. Cały ten program ukierunkowany jest na stagnację, a nie na rozwój, a przecież wiadomo, że kto stoi w miejscu ten się cofa!

Wysoka Rado, czytając program nie znalazłem propozycji dla młodego i średniego pokolenia mieszkańców gminy. Ja nie widzę przyszłości dla młodych, po wdrożeniu w/w programu. Czyżbyście skazywali młode pokolenie na przymusową emigrację za chlebem?

Na koniec wrócę jeszcze do bulwersującego pomysłu utworzenia "rezerwatu dla społeczności Łemkowskiej Bartnego". Jeśli Pan konserwator przypomniał sobie, że na terenie Bartnego były obiekty zabytkowe (wpisane na listę za czasów realnego socjalizmu epoki Gierka), to należało najpierw sprawdzić, co z tego jeszcze zostało, (a nie opierać się na materiałach historycznych, nieaktualnych) i próbować to chronić na wydzielonym terenie (a takich wolnych terenów nie brakuje w sąsiednich miejscowościach) - jeśli tylko są na to pieniądze, bo same chęci nie wystarczą.

Pomysł zamknięcia społeczności Łemkowskiej w warunkach rezerwatu jest naruszeniem wolności osobistej obywateli i skazanie ich na wegetację - odebranie prawa do rozwoju. Przeciwko takim koncepcjom władz gminy należy stanowczo zaprotestować!!! Nasuwa się w tym miejscu porównanie do metod stosowanych przez władze stalinowskie Polski powojennej, gdy przy pomocy "Akcji Wisła" chciano zniszczyć społeczność Łemkowską. Czyżby Władze Gminy Sękowa chciały dokończyć dzieło zamierzone Akcją Wisła??"

Kraków, dnia 10.03.2006

        prof. dr hab. Andrzej Felenczak

Krótki list Andrzeja Horbala zawierający streszczenie spotkania, które odbyło się 9 marca 2006 roku, w którym udział wzięli mieszkańcy wsi Bodaki oraz Bartne z przedstawicielami władz oraz autorem projektu planu zagospodarowania przestrzennego:

"...Dzisiaj czyli 9.03.2006 odbyło się w Sękowej spotkanie zainteresowanych z autorem planu panem inżynierem Dudą. Ze strony władz udział wzięli min. przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Tokarz oraz z Urzędu Gminy osoba zajmująca się sprawami zagospodarowania przestrzennego.
Obecnych było około 20 osób ze wsi Bartne i Bodaki.
Wydaje się, że władze i autor planu przyjmują naszą argumentację w sprawie zbiornika i innych zapisów. Natomiast sprawa rezerwatu i nadzoru konserwatorskiego musi być omówiona na spotkaniu z konserwatorem zabytków ( prawdopodobnie po 15-tym marca) i wymagać będzie chyba decyzji na wyższym szczeblu. Myslę, że w tej sytuacji zamieszczanie planu na stronie jest już niecelowe a dotychczasowe liczne listy i mail'e uświadomiły władzom naszej gminy, iż popełniły błąd nie uzgadniając z mieszkańcami zapisów planu i przyjmując błędne założenia.
Autor planu stwierdził, że na tym etapie możliwa jest jeszcze zmiana lokalizacji zbiornika.
O sprawie jest też informowany pan poseł A. Mularczyk z Nowego Sącza i prawdopodobnie ma wziąć udział w spotkaniu z konserwatorem zabytków, które ma sie odbyć u nas w Bartnem. Powiało trochę optymizmem..."


Zapraszam do zapoznania się ze stanowiskiem UG Sękowa, które jest odpowiedzią na protesty mieszkańców Bartnego i Bodaków

S z a n o w n i P a ń s t w o !
Odpowiadając na Państwa wypowiedzi w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bartne a w szczególności niekorzystnych, wręcz "krzywdzących" ustaleń tego planu - Przewodniczący Rady Gminy Sękowa i Wójt Gminy Sękowa wyjaśniają co następuje.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa został zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/112/2004 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 listopada 2004 r.
Jego opracowanie trwało bez mała 2 lata a przed uchwaleniem był poddany dyskusji publicznej oraz wyłożony do wglądu publicznego na okres 6 tygodni. O opracowaniu informowani byli wszyscy radni gminy, sołtysi a za ich pośrednictwem i za pośrednictwem komunikatów w gazecie oraz z ambon w kościołach a także obwieszczeń - mieszkańcy Gminy, w tym i wsi Bartne.
Wyjaśniamy w tym miejscu, że w opracowaniu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego organ sporządzający plan obowiązany jest uwzględnić wszelkie przepisy prawa, w tym odnoszące się do ochrony dóbr kultury oraz gospodarki wodnej. Plan miejscowy musi także uwzględnić ustalenia planów wyższego rzędu w tym planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz zatwierdzonego wcześniej przez Radę Gminy "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa".

Zarzucają Państwo, że w planie tym "utworzono na znacznym obszarze wsi rezerwat ruralistyczno-architektoniczny" oraz zaplanowano budowę zbiornika retencyjnego na potoku Bartnianka.
W odniesieniu do kwestii pierwszej - "rezerwatu ruralistyczno-architektonicznego" - pragniemy poinformować, że "Zespół wsi Bartne - jako rezerwat urbanistyczny i architektoniczny, obejmujący zabudowę i układ dróg" istnieje już bez mała 30 lat, bowiem utworzony został na mocy Decyzji Nr 57/78 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Nowym Sączu z dnia 10 sierpnia 1978 r. Nr rej. Ks. "A" - 257/78. W rozdzielniku tej decyzji widnieje Urząd Gminy Sękowa oraz Sołtys wsi Bartne. Nie możemy zatem zgodzić się z zarzutem jakoby w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Bartne "utworzono" ten obszar chroniony. "Rezerwat" istnieje już 28 lat, a że w istocie nie stwarzał dla mieszkańców odczuwalnych na co dzień dolegliwości świadczy fakt, że przez ogół mieszkańców Bartnego został "dostrzeżony" dopiero w 2006 r. W ocenie zaś władz Gminy Sękowa - nie był żadną przeszkodą w rozwoju wsi a w szczególności w prowadzeniu gospodarki rolnej. Wyjaśniamy także, że decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 57/78 była uwzględniona i funkcjonowała w poprzednich planach zagospodarowania przestrzennego Gminy, w tym w planach z 1988 r. i z 1993 r. Przejawem realizacji decyzji konserwatorskiej był nadzór konserwatorski a w ramach tego obowiązek uzgadniania decyzji lokalizacyjnych oraz projektów budowlanych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Bowiem tylko na tym polega praktycznie realizacja decyzji konserwatorskiej. Ówczesne jak i obecne władze Gminy Sękowa nie odnotowały w całym 30-letnim okresie objawów - jak to Państwo określają - "niszczenia społeczności Bartnego". Można stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że część mieszkańców, która w minionym okresie nie miała potrzeby kontaktów ze Służbą Ochrony Zabytków - nie wiedziała nawet o istnieniu "rezerwatu ruralistycznego". Dowodem na to jest "odkrycie" wymienionej wyżej Decyzji dopiero teraz. Można jedynie wyrazić ubolewanie, że Państwowa Służba Ochrony Zabytków nigdy nie dysponowała wystarczającymi środkami na ratowanie cennych zabytków regionalnego budownictwa łemkowskiego, nie mogła wspomóc właścicieli zabytkowych budynków, a na ogół była bezsilna wobec dziejącej się na naszych oczach fizycznej destrukcji obiektów. Można też zapytać, jak inaczej - uwzględniając obowiązującą ustawę o ochronie dóbr kultury - można chronić dziedzictwo kulturowe Łemkowszczyzny w jego części obejmującej tradycje budownictwa regionalnego?

W kwestii drugiej - "zalania Bartnego wodą" - wyjaśniamy, że istotnie, w dolnej części wsi (przy granicy Bodaków) w planie zagospodarowania przestrzennego zarezerwowany został teren dla małego zbiornika retencyjnego o powierzchni zalewu ok. 12 ha, co stanowi zaledwie 0,7% powierzchni wsi Bartne. Zbiornik ten ujęty jest w sporządzonym przez Ministerstwo Rolnictwa w latach 80-tych "Programie małej retencji", uwzględnionym w Planie Regionalnym b. województwa nowosądeckiego oraz w aktualnym Planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego. Z tych powodów uwidoczniony został w przyjętym przez Radę Gminy Sękowa w 2002 r. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa" i musiał być uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa (istnieje ustawowy obowiązek zgodności planu miejscowego z ustaleniami "Studium"). Wyjaśniamy przy tym, że teren zarezerwowany pod zbiornik w znacznej części położony jest w strefie ekologicznej potoku obejmującej tereny: wodne, przybrzeżne, podmokłości, zadrzewienia, częściowo grunty rolne i leśne oraz nie zakłada jakichkolwiek wyburzeń budynków. Zapewniamy, że z realizacją zbiornika nie jest związane utworzenie jakiejkolwiek strefy ochrony sanitarnej, ponieważ funkcją zbiornika jest retencja z dodatkowymi funkcjami: rekreacyjną, energetyczną i przeciwpowodziową. Z podanych powodów za mocno przesadne zmuszeni jesteśmy uznać stwierdzenie o "skazaniu wsi na zagładę"?
Całkowicie nietrafne jest także porównanie zbiornika "Bartne" ze zbiornikiem "Klimkówka". Ten ostatni zajmuje powierzchnię ok. 3.000 ha ("Bartne" - 12 ha), a więc w tym zakresie jest ok. 250 x większy. Przekazując powyższe informacje i wyjaśnienia - władze Gminy Sękowa nie podzielają dramatycznych, wręcz apokaliptycznych wizji przedstawionych przez Przewodniczącego Klubu Patriotów Łemkowszczyzny, w tym "ograniczenia swobód obywatelskich", "stworzenia poczucia zagrożenia", "zahamowania rozwoju", "degradacji", "naruszenia swobód konstytucyjnych", "naruszenia prawa do życia" i t p.
Władze Gminy Sękowa odrzucają także z całą stanowczością zawartą w anonimowym "apelu internetowym" sugestię "braku szacunku dla mniejszości narodowych".

Niezależnie od powyższego - wychodząc naprzeciw zgłoszonym wnioskom mieszkańców i organizacji społecznych działających w środowisku łemkowskim - Wójt Gminy Sękowa i Rada Gminy Sękowa podejmą niezwłocznie stosowne działania w zakresie:
1) Zmiany Decyzji Nr 57/78 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Nowym Sączu z dnia 10.08.1978 r. w kierunku ponownego rozważenia jej zasięgu przestrzennego. Zmiana taka jest - w ocenie władz Gminy - uzasadniona także tym, że przedmiotowa Decyzja była podejmowana w oparciu o ustawę z 1962 r. (!) i w całkowicie odmiennych warunkach politycznych i społeczno-gospodarczych. Od tego czasu uległo także zmianie spojrzenie na metodologię ochrony dziedzictwa kulturowego. Należy jednakże mieć na uwadze, że owa Decyzja pozostaje nadal w obrocie prawnym a jej zmiana może być dokonana tylko w zgodności z zasadami Kodeksu postępowania administracyjnego i z zachowaniem stosownej drogi prawnej a w szczególności procedury przewidzianej w ustawie o ochronie dóbr kultury.
2) Zmiany w programie gospodarki wodnej w zakresie założeń "małej retencji", pozostającej w gestii władz samorządowych Województwa Małopolskiego - w kierunku wykreślenia z tego programu zbiornika "Bartne", jeżeli istotnie - w odczuciu mieszkańców - przynieść on może wyłącznie szkody. Po pozytywnym rozstrzygnięciu powyższych zamierzeń i uzyskaniu akceptacji odnośnych władz - Rada Gminy Sękowa podejmie decyzję w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bartne w zakresie zagadnień konserwatorskich i gospodarki wodnej - zapewniając pełną konsultację społeczną. Przekazując powyższe - władze Gminy Sękowa proszą o przyjęcie wyjaśnień i proponowanych działań do wiadomości oraz podjęcie przez zainteresowane organizacje społeczne konstruktywnego współdziałania w zaplanowanych czynnościach, w tym w rozmowach z właściwymi w tych sprawach organami administracji. Jednocześnie wyrażamy ubolewanie, że przed internetowym i pisemnym rozpowszechnieniem apokaliptycznej wizji zagłady Bartnego - Klub Patriotów Łemkowszczyzny nie nawiązał kontaktu z Urzędem Gminy w Sękowej, Wójtem i Radą Gminy i nie zapoznał się z faktami i ogólnodostępnym materiałem dowodowym.

Ten list został przesłany na stronę www.beskid-niski.pl a podpisany został "Urząd Gminy Sękowa"

Mimo, iż posiadam projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego Gminy Sękowa nie mogę zamieścić go na stronie internetowej www.beskid-niski.pl
Po uzyskaniu odpowiedniej zgody z pewnością zostanie udostępniony gdyż zawiera wiele ciekawych i mniej ciekawych informacji o planach Gminy Sękowa

Bartłomiej Wadas

beskid-niski.pl na Facebooku


 
518

Komentarze: (0)Dodaj komentarz | Forum
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 9 i 0: (Anty-spam)
    ;


e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 8 osób
Logowanie