Góry
  • Turystyka piesza
  • Mapa wydawnictwa PTR Kartografia na podkładzie map WIG
  • Mapa wydawnictwa Compass. Wydanie III z 2005 roku.
Łemkowie i Łemkowszczyzna
  • Łemkowie
Obiekty i miejscowo¶ci
  • Miejscowo¶ci
  • Cmentarze wojenne
  • Cerkwie i ko¶cioły
  • Tabela obiektów
Przyroda
  • Przyroda
Noclegi
  • Noclegi
  • Jak znaleĽć nocleg?
  • Dodaj ofertę
Galerie zdjęć
  • Najlepsze zdjęcia
  • Galerie tematyczne
  • Zdjęcia archiwalne
Informacje praktyczne
  • Przej¶cia graniczne
  • Komunikacja
  • Pogoda
Sport
  • Rower
  • Sporty zimowe
Portal beskid-niski.pl
  • Wyniki zakończonego konkursu
  • Księga go¶ci
  • Subskrypcja
  • Linki
  • Mapa portalu

 

/ Obiekty / Kamień - cmentarz wojenny
 

Kamień - cmentarz wojenny

Region:Pasmo graniczne-czę¶ć wschodnia
Kategoria:Inne cmentarze wojenne

"Ocalony od zapomnienia"
Cmentarz wojenny z czasów Wielkiej Wojny na Kamieniu nad Ja¶liskami

Pamięć o zmarłych należy do jednej z najstarszych i najważniejszych form kulturowych w dziejach naszej cywilizacji. W miesi±cu upamiętnienia tych, którzy odeszli, nie zapominajmy o cmentarzach cholerycznych, konfederackich, łemkowskich i wojennych, rzadko odwiedzanych, gdzie sporadycznie płon± znicze.
Bogata historia naszego regionu pozostawiła sporo cmentarzy, szczególnie z I wojny ¶wiatowej, niejednokrotnie z bezimiennymi mogiłami w trudno dostępnym terenie. Pamięć i opieka nad wszystkimi grobami Wielkiej Wojny wynikać powinna nie tylko z patriotycznych i humanitarnych zasad, ale również z zobowi±zań, jakie przejęła na siebie w tym zakresie na mocy traktatu wersalskiego odrodzona Polska.
P a m i ę t a j m y, około 20% stanu osobowego zaborczych armii walcz±cych na terenie Galicji stanowili Polacy, i to między innymi ich danina krwi przyniosła zniewolonej ojczyĽnie niepodległo¶ć. Dramaturgii dziejowej dopełniał fakt, że odziani w mundury obcych armii stawali przeciwko sobie między innymi Polacy z Kongresówki, Polesia, Wołynia, Podola i Galicji.

Wojny rz±dz± się własnymi bezwzględnymi prawami, często ¶mierć kończy żołniersk± poniewierkę z dala od rodzinnych stron, w górach czy w le¶nej głuszy. Taki los spotkał poległych na zboczach góry Kamień (859 m n.p.m.) nad Ja¶liskami podczas tzw. "Bitwy o Przełęcze" w trakcie I wojny ¶wiatowej.
Masyw Kamienia, jak i cały Beskid Niski stał się niemym ¶wiadkiem tych wydarzeń, rozgrywaj±cych się tu od listopada do maja na przełomie 1914/1915 roku. Stan naszej wiedzy o walcz±cych tu jednostkach jest skromny i pełen niewiadomych.
Ustalili¶my, że ze strony rosyjskiej działał tu 12 korpus armijny dowodzony przez generała piechoty Leszcza. W¶ród jednostek mu podległych była 12 DP stacjonuj±ca w Proskurowie w guberni podolskiej. W skład tej ostatniej wchodziły cztery pułki piechoty: 45 azowski - Starokonstantynów, 46 dnieprowski - Pruskurow, 47 ukraiński - Kamieniec Podolski i 48 odeski - Mohylew Podolski. W czasie tych walk została zluzowana przez 9 PD z Połtawy w składzie 4 pułków piechoty: 33 eleński - Połtawa, 34 sieniawki - Połtawa, 35 briański - Krzemieńczuk i 36 orlowski - Krzemieńczuk. Po południowej stronie Karpat zajmowały stanowiska jednostki austriackie wchodz±ce w skład 1 korpusu w składzie 17 i 20 DP. Jego odwodem była 45 DP. Oni zostali zluzowani przez VII korpus, o którego składzie na razie nic nie wiemy.
Ustalili¶my ponadto, że pierwsze boje na tym granicznym grzbiecie miały miejsce już podczas pierwszego ataku Rosjan póĽn± jesieni± 1914 roku. Nie posiadamy jednak danych Ľródłowych o tych wydarzeniach. Natomiast podczas drugiego uderzenia wojsk rosyjskich w dniach od 28 stycznia do 3 lutego 1915 roku, udało się im zdobyć górę Brusy w masywie Kamienia. Wtedy to Rosjanie wykorzystali swe frontowe powodzenie, zdobywaj±c powtórnie Medzilaborce.

Wędruj±c dotychczas niebieskim szlakiem granicznym w okolicach Ja¶lisk na próżno było szukać ¶ladów tamtych wydarzeń, jedynie w przewodnikach turystycznych wspominano o kilku cmentarzach w lasach Kamienia, w tym o jednym nieopodal słupka granicznego 134/2 obecnej granicy polsko-słowackiej. W okresie międzywojennym opiekowali się nim członkowie młodzieżowej organizacji "Sokół", jednak potem przez ponad 60 lat lokalizacja tego cmentarza była znana tylko nielicznym. Jesieni± 2003 roku jego teren pokrywała gęstwa warstwa ostrężyn i gałęzi i trzeba było dopiero nast±pić na mogiły, aby ustalić ich lokalizację. Brak jakichkolwiek oznaczeń oraz stan cmentarza zdeterminował grupę turystów z Jasła do jego uporz±dkowania i nadania charakteru le¶nej nekropoli. Po uzyskaniu aprobaty ze strony Nadle¶nictwa Rymanów i Straży Granicznej, dzięki pomocy Le¶nictwa Wola Niżna, po oczyszczeniu mogił z drzew, konarów i ¶ciółki ¶wiatło dzienne ujrzało 6 zbiorowych mogił w obrysie prostok±ta o wymiarach 8 m x 40 m.
Przed dniem Wszystkich ¦więtych 2003 roku, po wielu latach zapomnienia na ogrodzonym żerdziami cmentarzu pod żołnierskim krzyżem wkopanym w mogiłę zapłonęły znicze. Umieszczono także tablicę z informacj± o wydarzeniach, które miały tu miejsce. Tablicę opatrzono mottem:

Za życia skłóceni
¦mierci± pogodzeni
Razem złożyli tu ko¶ci
Nie ważne kim byli
Co dotychczas znaczyli
Lecz, że dochowali wierno¶ci.


W kolejnych latach zamontowano bramę cmentarn±, na której widnieje napis:

Każda wojna jest ostatni±. Z nadziej± czekaj±c na stwórcę.


Na pobliskim jaworze zawieszono wykonany z łuski armatniej cmentarny dzwon wraz z poniższ± sentencj±:

PODZWOŃ … nam poległym w walce i cierpieniu
Na KAMIENIU powstała sława naszego życia i ¶mierci


Uruchomiony ręk± turysty dzwon wydaje niezwykle doniosły głos wzywaj±c na apel wszystkich poległych w masywie góry Kamień.
Wokół żołnierskiego krzyża i na mogiłach od dwóch lat tury¶ci układaj± kamienie znalezione na szlaku jako odzew na apel o potrzebie upamiętnienia ofiar wojny.
Teren wokół cmentarza po stronie polskiej, jak i słowackiej, to pozostało¶ć rozległego pobojowiska z tamtego okresu, z trudn± dzisiaj do ustalenia liczb± pojedynczych i zbiorowych mogił ukrytych w okopach pod pryzmami kamieni.
W trakcie porz±dkowania nie natrafiono na ¶lady krzyży lub tabliczek, a jedynym oznaczeniem mogił były nabite na ich obrzeżach tzw. kamienie mogilne, charakterystyczne dla Kultury Wschodu, dlatego przypuszczamy, że pochówku na tym cmentarzu dokonywano rękoma jeńców rosyjskich lub miejscowych Łemków.
Wygl±d cmentarza wskazuje, że po wstępnym uporz±dkowaniu pobojowiska latem 1915 roku, ta le¶na nekropolia nie została objęta akcj± budowy cmentarzy na wzór Galicji Zachodniej. Przypuszczalnie, stało się tak dlatego, że front szybko oddalił się na wschód, a po paĽdziernikowej rewolucji w Rosji nast±pił koniec Wielkiej Wojny i rozpad Cesarstwa austro-węgierskiego. Nie bez znaczenia było również znaczne oddalenie od Przemy¶la będ±cego wówczas siedzib± okręgu wojskowego "Galicja ¦rodkowa".
Pamięć o wydarzeniach w masywie Kamienia nie jest już kultywowana przez miejscow± ludno¶ć, tylko nieliczni wspominaj± o udziale ich dziadków w walkach z Moskalami na Kamieniu.

Miło wspomnieć też, że podjęta dwa lata temu przez nasz± grupę inicjatywa ratowania cmentarza na Kamieniu nad Ja¶liskami przekroczyła obecnie granicę naszego kraju. W 2005 roku nasi południowi s±siedzi przy porz±dkowaniu pobojowiska odkryli wzdłuż pasa granicznego sze¶ć cmentarzy, wydzielili mogiły i prowizorycznie ogrodzili. We wrze¶niu bież±cego roku, w trakcie prac porz±dkowych na terenie pobojowiska po stronie polskiej doszło do spotkania z przedstawicielem strony słowackiej z Medzilaborców, m.in. prowadzono rozmowy dotycz±ce projektu powstania zespołu cmentarzy z I wojny ¶wiatowej w masywie Kamienia nad Ja¶liskami.Obecnie każdy wędruj±cy niebieskim szlakiem granicznym oprócz zapalenia znicza, zmówienia modlitwy za poległych, może podzwonić pochowanym tu żołnierzom tak: poległym ku pamięci, jak i żywym ku przestrodze.

Cmentarz na Kamieniu - relacja z prac porz±dkowych X 2006

G.I.N Jasło


Liczba zdjęć: 16
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień
Kamień

Aktualizacja: 2006-11-13
beskid-niski.pl na Facebooku


 
5747

Komentarze: (11)Dodaj komentarz | Forum

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 6 i 3: (Anty-spam)
    ;

Cooper (darenj24@gmail.com) - 2016-10-21 22:57:05
Good crew it's cool :) keppra jarabe precio en mexico But here’s what I expect instead: lots of talk about how amazing the new iPad is because of its new operating system, iOS 7. I expect a similar price structure to today’s iPad, and perhaps an iPad Mini with Retina display that will be announced simultaneously. amoxicillin 500 used for uti Xavier Lellasseux, spokesman for PSA's second-largest union, CFDT, said it is "absolutely vital" for the automaker to have a capital increase so the deal would be good news if confirmed. The key question would be whether French shareholders, including the government, keep a blocking power. "It would be good if there was still a control by all French shareholders which would limit the ambitions of one or the other incoming shareholders," he said. nama generik dari aspirin The scorching summer sun is probably causing you to constantly reach for the air conditioner dial, sending your energy bill through the roof. If you’re looking to keep your bills under control, here are six tips on how to cut back on energy usage in the summer months. olanzapine bipolar dosage Black holes are known for devouring dust, gas and even stars, but there is also some material that gets ejected from these objects. Commonly referred to as jets, these streams from supermassive black holes at the center of many galaxies, such as our own Milky Way, can help shape how galaxies form. nexium prilosec lawsuit Toyota’s research for developing automated driving systems is focused on reducing traffic fatalities, Moritaka Yoshida, managing officer and chief safety technology officer, said yesterday. With the real-time speed information shared via wireless communication, cars can eliminate unnecessary acceleration and deceleration which in turn can reduce traffic congestion and boost fuel efficiency, he said. damiana plus price “I call on you, every mujahid, either in Tatarstan, Bashkortostan or on the territory of the Caucasus to use maximum force on the path of Allah to disrupt this Satanic dancing on the bones of our ancestors,” he added. dove comprare minoxidil 5 Ireland was able to create a bad bank, Nama, to absorb morethan 70 billion euros of bad loans because when Nama was createdin late 2009 Ireland still had a high enough credit rating toenable the financing of the bad bank to work. where to buy femigra In the Midwest and in some Mid-South states, including Arkansas and parts of Missouri, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Indiana and Illinois, prices for quality farmland rose 20.6 percent over the last year to $5,672 per acre on average, according to a report by the Federal Reserve Bank of St. Louis. salbutamol albuterol Spanish Interior Minister Jorge Fern??ndez D?­az explained: “He’s there (with police) because he’s left hospital. He’s currently under arrest, accused of involuntary manslaughter through recklessness.” clomid cost walgreens Also known as garbanzo beans, these legumes can be tossed into salads, fried and salted as a crispy snack, or pureed into a hummus. They contain 7.3 grams of protein in just half a cup, and are also high in fiber and low in calories. flomax for sale Sheila Lock, interim director of children's services for Norfolk County Council, said that when Souter first volunteered as a mentor for vulnerable youngsters, he underwent a "robust" assessment before he was allowed any contact with children. fluticasone nasal spray max dose Sales for Honda's Canadian arm outperformed thebroader market, advancing 8 percent from a year ago to 13,964 assales of its Fit and Accord models doubled from September 2012.Total sales are up 11.2 percent so far this year to 121,890units sold.
 
Laurence (cletus8e@yahoo.com) - 2016-10-21 22:56:59
I'm a trainee generic clonidine images EA announced new features for the upcoming cooperative third-person shooter and tower defense video game based on ‶Plants vs. Zombies,” developed by PopCap Games, a subsidiary of EA. New to ‶Plants vs. Zombies: Garden Warfare” is Boss Mode, a Xbox One Kinect and Smartglass feature that allows players to play the game similarly to classic ‶Plants vs. Zombies,” in a top-down perspective of the entire map. Players will be able to support their team in this mode using Kinect motion controls or via a Smartglass-compatible tablet device. This feature bears a striking resemblance to the Commander Mode in ‶Battlefield 4.” price of atorvastatin 40 mg Monteith began his career in a number of small roles leading up to a recurring part between 2006 and 2007 in the ABC Family science-fiction drama "Kyle XY" and another role around the same time on the MTV series "Kaya." isotretinoin breast cancer Snowden remains in a Russian airport, where WikiLeaks Founder Julian Assange says he is marooned. WikiLeaks has helped the former intelligence analyst leak these materials. Snowden was originally bound for Ecuador, though that country has distanced itself from initial reports that it would grant him asylum, pointing instead to Russia to make the next decision on his fate. topamax xr weight loss "This is a civilian project where we are applying a lot of our technical capabilities in simulation, experiments and materials, but which we wouldn't be able to do without the Ministry of Defence research over the past 30 to 40 years underpinning it all." le medicament tadalis But jumping to Apple - whose $157 billion net sales arenearly 50 times those of Burberry - is a challenge of adifferent proportion for Ahrendts. The pressure is made all themore intense by Cook's previous stumble hiring a retail headfrom the British market. cytotec pills for sale philippines "This rally will provide the opportunity to modifypositioning, as we expect fundamentals to matter more as thecredit cycle turns," said Peter Cecchini, managing director atCantor Fitzgerald in New York, writing in a note to clients. metoprolol (toprol xl) 25 mg xl tablet "I am extremely pleased to announce that [Morell] will be succeeded by Avril Haines, a tremendously talented public servant with whom Michael and I – and many other senior national security officials – have worked closely over the past several years," Brennan said in a written statement. "I wish to thank Michael and his family for their profound and lasting contributions to both our agency and our nation during more than three decades of distinguished service, and warmly welcome Avril and her husband as they become a very important part of our agency family." zithromax injection side effects A Suffolk Police statement said: "After an extensive investigation involving a team of more than 20 detectives, Simon Hall was arrested, charged and subsequently convicted of Mrs Albert's murder in February 2003 at Norwich Crown Court. metformin 850 mg tablets ‶Because he is such a high profile guy, you know it is not going to end there,” he added. ‶There is going to be ridicule ... and I just hope people know it is not about that. His life was full of beautiful stories, triumphs, failures and successes that it does not matter what his problems were.” stiff nights pill canada The biopharmaceutical company said the 50-milligram dose of its NBI-98854 treatment didn't reach the study's primary endpoint of a change-from-baseline in the abnormal involuntary movement scale at week 6 of the study, however, the 100-milligram dose showed a statistically significant reduction in tardive dyskinesia symptoms at week 2 of the study. zyprexa for chemo induced nausea Political volatility, civil unrest and crime pose serious challenges to development. And the huge wealth gap between the impoverished Creole-speaking black majority and the French-speaking minority remains unaddressed. enalapril 10 mg tablet Imari Love, a Chicago-based telecom analyst at Morningstar, questions the economic viability of a Verizon foray into Canada, given the company would have to spend heavily to buy the small players, compete in the auction, build a network and then win subscribers in an established marketplace. priligy generico en barcelona Clinton told Register columnist David Yepsen in October 2007, "I was shocked when I learned Iowa and Mississippi have never elected a woman governor, senator or member of Congress. There has got to be something at work here," she said, theorizing it may be the risk-averse nature of a state built around agriculture.
 
Cameron (arlenppa@gmail.com) - 2016-10-21 22:56:55
I'm on a course at the moment what does adapalene cream 0.1 do After having stocked the farm system with young pitchers, Alderson said he would still likely bring in a veteran who can ‶pitch innings.” The Harvey injury has also made Alderson less likely to trade a young pitching prospect like Rafael Montero or Noah Syndergaard. tighten up cream mg United States Coast Guard investigators look at a boat suspended on a boat lift at the United States Coast Guard Sector Station Miami after it capsized on October 16, 2013 in Miami, Florida (Getty Images/AFP, Joe Raedle) vigorelle cream Spam is a key ingredient in budae jjigae, a dish that is said to be "salty," "greasy" and "the perfect fusion food." Today there are many restaurants that specialize in this "army stew." buy misoprostol australia "I'm here supporting this march because there are so many injustices in this country," Long, 59, said on the eve of Saturday's march from the Lincoln Memorial to the Martin Luther King Jr. Memorial. "I'm very concerned about it because I have a 5-year-old grandson and a 13-year-old granddaughter." accutane long term side effects fertility Lotus team principal Eric Boullier, who reiterated that his driver would be paid in full and questioned why the Finn had gone public with the salary issue, said the team would be keeping a close eye on Raikkonen's condition. fluconazole online nz The report strongly backed the roll out of contextual data across all universities but added: "It is important for providers to be clear and transparent about their rationale for using contextual data in different ways... It is essential that applicants, and those who advise them, understand what is meant by contextualised admissions, and specifically how information and data will be used in relation to offers of a place." alesse birth control side effects depression Though all the gun slingers taking part were in close competition for prize money and top honors it’s also a tight-knit group of friends with plenty of jokes between each other, such as ‶if you were any slower you’d have a bird’s nest in your hat”. On the other hand, like in many competitions, ego and confidence play an important role in winning, so as one veteran quipped ‶Everybody here believes they are the fastest gun.” nizagara review Dole received financing commitments for the $675 millionTerm Loan B, a $150 million, five-year asset-based lendingrevolver, and a $325 million senior unsecured bridge loan toback the LBO, according to an August SEC filing. amoxicillin 875 mg once a day Kantar Media's Campaign Media Analysis Group, which monitorspolitical advertising, says that more than $500 million has beenspent on Obamacare-related political advertising since theprogram became law in 2010. generic of voltaren gel The forecourt of the Victorious Fatherland Liberation War Museum is decorated with colossal Soviet-style art, depicting battle scenes from the Korean war. Further on, the authorities have thrown up a hulking museum, constructed in an impressive 12 months I was told.
 
Savannah (barrettm30@lycos.com) - 2016-10-21 22:56:49
How long are you planning to stay here? dosagem de ciprofloxacina para caes Government economic data has been delayed because of theshutdown, and the September payroll report will not be releasedat 8:30 a.m. EDT (1230 GMT) as had been scheduled. About 180,000jobs were expected to have been added in September, up from 169,000 added in the previous month. generic acyclovir vs famciclovir and valacyclovir Zhang is one of about 3,800 people who live in the village of Fusheng, where life seems frozen in a long-ago era. Mothers trudge up steep roads with babies in bamboo baskets strapped to their backs. Farmers balance poles across their shoulders to lug crops over hills and past orange groves. The pace is slow and the atmosphere placid. precio de lamisil tabletas en guatemala OppenheimerFunds, in a statement, said its Puerto Ricoinvestments are disclosed and discussed at length in the funds'public disclosures. The company also said it is cooperatingfully with Galvin's inquiry. femelle 20 cd bogota The son of a Bucharest lathe operator, Gheorge believes hisfirst big break came from far outside Silicon Valley. Whileworking as a limousine driver in New York in 1991, he told aclient, Andrew Saxe, that he liked to code. suhagra with milk Britain’s first Chief Inspector of Adult Social Care, Andrea Sutcliffe, will also announce today that if the Care Bill becomes law, the CQC will monitor the finances of around 60 of the biggest care providers. arcoxia 120 mg comprimidos recubiertos prospectos The company has struggled ever since Apple Inc's iPhone and Samsung Electronics Co Ltd's Galaxy phones, using Google's Android software, grew to dominate a market that was previously BlackBerry's and had once made it highly profitable. buy hydroxyzine hydrochloride "Not speaking about these issues would have risked a dislocation, a moving of market expectations away from the expectations of the (Fed's policy) committee. It would have risked increased build-up of leverage or excessively risky positions in the market," he said. cadastro de desconto micardis The U.S. Department of Agriculture, which runs the food stamp program, declined to comment on Tuesday's letter; representatives for House Speaker John Boehner and House Democratic leader Nancy Pelosi, to whom the letter was addressed, didn't immediately respond to requests for comment. how much does a clomid cycle cost Too bad the republicans put all their energy into obstructing the law instead of trying to improve it. But then again, if they don't want people to eat (defunding SNAP), then why would they want people to have health care? Why should they have to wait a few minutes longer to see a doctor just because you need to? olanzapine weight gain control Creating 60-vote thresholds and months-long delays to nominees to monitor the nation’s labor standards, air quality and financial regulations is precisely why Americans’ view of Congress is so dim, Reid said. prescripcion montelukast A DECC spokeswoman confirmed it would amend the adverts. "ASA suggested that we could improve the clarity of one of our Green Deal adverts and we were happy to take their suggestions on board," she said in a statement.
 
Blake (princeyvt@lycos.com) - 2016-10-21 22:56:43
What sort of work do you do? amoxicillin clavulanate 875 mg-125 mg Both of these banks are well within TBTF territory with balance sheets over half the size of their host country’s GDPs. I am not so sure that there is enough capital in the world to account for the huge risks these institutions have taken. DB is the largest holder of derivatives in the world followed closely by Barclay’s. A few billion dollars, euros, pounds are quatloos will not make a difference when the bank has several trillion dollars in derivatives exposure. From recent experience with capital injections dating back to the GFC in 2008, once a bank’s balance sheet begins eroding, it does not stop until it becomes insolvent. neurontin online no prescription "With HDTV (High Definition TV), I think that's been a huge transition," 14-times major champion Woods told reporters while preparing for Thursday's opening round in the season-ending event at East Lake Golf Club. zithromax z-pak 3 day dose pack ‶My friends were texting me that that’s some kind of record,” Woodard says. ‶I’ll have to look it up. But it’s pretty cool. And I can tell you it’s just as exciting now as the first time.” pris neurontin Dr Foster said: "We're still several years away from a cure for jet-lag but understanding the mechanisms that generate and regulate our circadian clock gives us targets to develop drugs to help bring our bodies in tune with the solar cycle. viprosta coupons Sen. Mike Lee, R-Utah, and his allies in the Senate are trying to round up support for a pledge to oppose any budget bill that funds the health care law. They're emboldened by the administration's recent decision to delay a key part of the law, arguing the move shows it's not ready for prime time.  seroquel street price 25 mg Lomachenko is widely considered one of the greatest amateur boxers of the past several decades. He won Olympic gold medals with unbeaten runs in Beijing and London, also claiming two world championships in between while dominating opponents with an athletic, aggressive style that should make him a nightmare for the world's top featherweights. wat is de prijs van cymbalta St Mary Magdalene, in Hucknall, Notts, where Lord Byron is buried with his daughter Ada Lovelace, the world’s first computer programmer, is one of 96 places of worship to be given money for repairs over concern about its long-term survival, with a crumbling tower and leaking roof. desconto yasmin bayer "We're going to take Leap the old fashioned way, customer bycustomer in the market and in doing so we'll probably saveourselves billions of billions of dollars," Sievert said whenasked if his company would make a bid for Leap. betamethasone cream price in pakistan "It is important to note that the downgrades are mostlydriven by timing of large firm business in service assurancerather than a marked change in conditions in the wirelessbusiness," Numis analyst Nick James said in a note. preo pristiq 100 mg After the House vote on retroactive pay, Kevin McCarthy, the Republican majority whip, said his party was ready to negotiate with Obama and his fellow Democrats. "The president is here this weekend, we are here this weekend. Now is the time, since everyone is in town, to pick up the phone and talk," he said. generic seroquel 50 mg No biggie, according to the show’s director Jack O’Brien. ‶When the play was first produced, and for decades and decades afterward, there were no women in the theater, so of course, the roles were played by men,” he says. amitriptyline for nerve pain 10mg Other key issues will be the ageing population - with more people likely to be working longer into older age - dementia, the rising costs of medicine, rising expectations and ever-tighter financial constraints on the country as a whole.
 
Aiden (everette4d@lycos.com) - 2016-10-21 22:56:38
I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh saw palmetto or spiro Hunter said he last saw his nephew over Labor Day weekend when Arnold drove from Virginia to Michigan to visit his mother, Patricia Arnold. She was too distraught to speak to a reporter after learning of her son’s murder. clindamycin gel acne dosage The term is actually a scientific concept defined by NASA as part of the calibration process of satellite imagery. When NASA measures something with a satellite, an employee on the ground takes the same measurement. That human measurement is known as “ground truth.” If the results differ, the "ground truth" has greater credibility than the satellite does. get pregnant on clomid first time But the small liberal party's survival in the nationalparliament is in doubt after it crashed out of the Bavarianstate assembly in an election last Sunday, falling well short ofthe 5 percent required to win seats. solu medrol im injection dosage For the first quarter, revenue was down abetter-than-expected 1 percent to 4.5 billion pounds ($6.9billion), with core earnings also down 1 percent. Adjustedprofit before tax however was up by 5 percent and comfortablyahead of consensus due to the strong performance by the retaildivision. nexium esomeprazole 20 mg astrazeneca Talk of US airstrikes against Syrian regime targets in recent days has prompted a fresh outflow of refugees into Lebanon. Reports from humanitarian workers in Lebanon say anywhere from 10,000-25,000 new refugees have crossed into the country both legally and illegally in the past week. is venlafaxine used to treat hot flashes The boat's owners Scott Adam, 70, and Jean Adam, 66, both retirees from the Los Angeles suburb of Marina del Rey, had set off from New Zealand to fulfill a lifelong dream of sailing around the world. metformin er 1000 mg tabs And all the while, the useless, unspendable money keeps multiplying. The numbers on Walt Jr.’s cancer fighting charity website grow bigger. The stacks in the storage space grow higher. At this point, they can barely give the stuff away. When Walt tries to pay for a birthday breakfast, the waitress insists it’s free. Jesse tosses wads of it from his car and a good Samaritan reports it to the cops. Skyler hands a customer a five instead of a one and he demands the right change. It’s the worst con ever, a perfect representation of how ultimately bad these guys have turned out at being crooks. They can’t even scam a man into taking more than he’s owed. glucophage unidie costo Apple’s moves appear to follow a similar pattern to last year, when it held an iPhone event in September and an iPad event in October. That’s good for attention during the holidays, but it could also spell trouble for the company’s margins, which took a hit during the quarter due to the increased cost of starting new production on a variety of products at once. lithium polymer akku kaufen It may not be quite as robust as the 2-bit NAND in the Samsung 840 Pro series - hence the lower 3 year warranty with the Evo against the 5 year warranty of the Pro drives - but it is a good chunk cheaper to produce in higher capacities. generic micardis plus Analysts welcomed a shake-up that streamlined Anglo'scorporate structure, cut 2013 spending by $1 billion andpromised annual cost cuts of $800 million - through bothoverhead savings and by reducing spending on early stageprojects by a third. pris p ibuprofen Cast member Michael Sheen speaks next to co-star Lizzy Caplan at a panel for the television series ''Masters of Sex'' during the Showtime portion of the Television Critics Association Summer press tour in Beverly Hills, California July 30, 2013.
 
Alvaro (tommygiv@aol.com) - 2016-10-21 22:56:33
A pension scheme methotrexate interactions with food But the opinion—contained in a document seen by The Wall Street Journal—did raise questions over how the resolution of banks should be financed. The proposal foresees the creation of a unified resolution fund by levying fees on banks. The fund would also be allowed to raise extra money from financial markets if contributions from banks aren't enough. prix casodex 50 mg The government proposals, if accepted, could give music, television-show and content owners more leverage in negotiations with a company that has been an aggressive bargainer in opening up traditional media to digital distribution. losartan patient assistance program We’ve seen so many mob documentaries and dramas that the whole subject sometimes seems cartoonish. ‶Inside t he American Mob” does not. It feels like a crisp retelling of a familiar tale we never tire of hearing. bupropion (wellbutrin xl) 150 mg 24 hr tablet Even the miserable winter conditions did not deter hundreds of thousands of worshipers standing for hours in the rain to listen to Francis say mass at the country’s national shrine in Aparecida on Wednesday, an encouraging sign for organizers of World Youth Day (in reality a week-long celebration) whose events in Rio de Janeiro are threatened by inclement weather. pristiq generic ranbaxy Clinton was collecting an award for international diplomacy at Chatham House, in the upscale district of Mayfair, when a warden put an ?80 (about $127) parking ticket on the silver Mercedes she was using, the local council said. prescription free propranolol She is among the 4.3 million in the United States who are officially counted as being unemployed for more than six months. According to the U.S. Labor Department, only 37 percent of that group received benefits in July compared with a peak of 93 percent in February 2010 when there were 6.2 million long-term unemployed. buy zithromax over the counter Ankara and Western nations have blamed Syrian government forces a nerve gas attack on a Damascus suburb on August 21 that killed hundreds. The Syrian government, backed by Russia, blames the Sunni rebels. bupropion 75 mg xl A private exchange run by benefit consultant Aon Hewitt will cover about 600,000 people in 2014 at largecompanies like Sears Holdings Corp, Walgreen Co and Darden Restaurants Inc. Buck Consultants, a unit ofXerox Corp, will cover about 400,000 people at mid-rangecompanies like Bob Evans Farms Inc and householdproducts maker Church & Dwight Co Inc. what is atenolol prescribed for Burkle, 60, is also an investor in Soho House Group, whichruns private clubs, and Morgans Hotel Group Co. The longtimeDemocrat told Bloomberg Businessweek in 2010 that his investingis guided by something beyond politics. clomid tablets The shares, which fell as much as 2.49p today, plummeted last October when Centamin’s lease for the Sukari mine was annulled by Egypt’s administrative court, and the company has since appealed that decision. elavil 75 mg With all-new HD graphics and gameplay, Castle of Illusion brings Mickey and his magical world to life. When the evil witch Mizrabel kidnaps Minnie, it’s up to Mickey to brave the dangers of the Castle of Illusion to rescue Minnie. Gather your courage and take on hordes of rebellious toys, traverse enchanted forests and navigate mazes of living books. clotrimazole betamethasone otc The parade, marking the 60th anniversary of the Korean War ceasefire on July 27, 1953 was being closely watched for any evidence that the North has made tangible progress in its ballistic missile programme. which is better for flu tylenol or ibuprofen Even after five decades of population flight that has cut the city's population by almost two-thirds, Detroit remains one of America's biggest sports towns. Its four major pro franchises have 23 championships among them. Only four North American cities have more. All its teams have made playoffs runs in the past five years.
 
Michel (brentonpoe@lycos.com) - 2016-10-21 22:56:28
A Second Class stamp voltaren salbe preis apotheke Vivendi is selling the shares for $13.60 each, a 10 percentdiscount to Activision's closing price on Thursday. After thedeal, Vivendi will retain a stake of 83 million shares, or 12percent of the video games maker best known for the Call of Dutyseries and online multi-player game World of Warcraft. liek vermox cena Cinven's last big acquisition in Europe was its EUR1.5bnpurchase of CeramTec, which will be backed by both leveragedloans and high yield bonds. In contrast to the Host Europe deal,this was underwritten by three banks - Deutsche Bank, RBC andUBS - probably because of that deal's larger size. tricor 145 mg abbott "Kick-Ass 2," produced by Comcast Corp's Universal Picturesand independently financed with a budget of $28 million, is notexpected to match its superhero counterparts at the box office,with moderate industry projections of $19.8 million in its firstweekend. Its 2010 predecessor grossed $96 million globally. statins and coq10 depletion 2012 "(Mr Sarkozy) enjoys the same treatment as all former French presidents, defined by a prime ministerial note in January 1985 which corresponds to the threat to a person who is or has been exposed," the statement said. advil ibuprofen mg Dear edgy, your best bet would probably be to stay in China as the US will probably have a similar government/culture in the near future. The penalty for not signing up or not paying the penalty will probably be the same for both, jail and public humiliation….Maybe that is China, oh well they both will require public admissions of guilt and mandatory “re-education” in a common hardcore class. Remember what dear leader always says: ‘ If you expect to succeed in this country, you better learn how to apologize and how to bend over, and how to vote” atomoxetine buy online uk The case has taken 13 years to reach trial because of objections from the industry, but appeals courts have allowed it to proceed. It alleges the manufacturers knew of lead-paint dangers starting in the 1890s but still sold it to consumers without health warnings. ribavirina 250 mg preco Copersucar lost 180,000 tonnes of sugar, or 10 percent ofBrazil's monthly exports to the fire. With global markets flushwith a surplus in sugar, the destruction its five warehouses isa bigger challenge for the company and for sugar importers. prezzo ciproxin sciroppo The partial U.S. government shutdown and wrangling over thefederal debt is driving investor money from the United States toEurope. But some European companies, notably inpharmaceuticals, capital goods and the construction sector, facepain rather than gain from the Washington standoff. tamoxifen cre jax "Kaeser's experience and detailed knowledge of the companymake him suitable to succeed Loescher, and we appreciate thebreadth of his qualification and experiences," Commerzbankanalyst Ingo-Martin Schachel said. usn pure protein igf 1 ingredients Psaki  said the “president has also asked the intel community to take their own steps to look into what happened,” which means “gathering information from witnesses on the ground. It means intelligence gathering. It means open-source reporting and examining that, and obviously, we’ve taken a close look at that. It means scientific gathering. And we know, we’re aware of the limited resources we have in some capacity given we don’t have a team on the ground. But we’re doing everything possible to work with counterparts around the world to share information, to discuss with them what they know and also what appropriate steps are.” fevastin cost In 1994 Cairn, a British firm started to drill thefield and started production in 1996 and sold 50 percent of itsshare to Shell, another British oil firm. Later Shell sold itsshare back to Cairn again and in 2010 the latter sold the fieldto Santos. how to use magna rx The chemical arms agency's decision must be approved by a simple majority of council members, though agreement is almost always reached through a consensus, which is expected in Syria's case. The council meets behind closed doors but may be open to observer countries that are not yet members. Syria is not yet a full member.
 
Tommie (ivorytpt@aol.com) - 2016-10-21 22:56:24
A law firm passion sticks in india And those are horrendous. As but one example, lead plaintiff Kenneth Bailey has admitted to molesting 23 young girls, including his own young daughter. Bailey sodomized her while he underwent sex offender therapy. flomaxtra tablets side effects Signals will be mixed for Brent until it gets out of aneutral range of $109.41-$112 per barrel, while a bearish targetof $98.15 has been temporarily aborted for U.S. oil, accordingto Reuters technical analyst Wang Tao. aldactone precio espaa U.S. authorities alleged that Fawwaz, who issued a series of communiques with bin Laden between 1994 and 1996, and his committee were acting as fronts for al Qaeda, citing as supporting evidence the fact that Fawwaz took security measures to shield his communications, court documents claim. lisinopril 25 mg dosage Jason Chenier and Jordan Fram were working the night shiftat Vale's Stobie Mine on June 8, 2011, when material that hadbeen trapped in an ore pass burst through a gate in theunderground mine. They were crushed to death by muck, sand andwater. elocon precio venezuela Haji says he grew up around guns and lately had been carrying his pistol with him. “I left where I was and I headed straight to the Westgate,” Haji told ABC News. “Luckily on that particular day I had actually carried my licensed gun with me so I didn’t have to go back home to waste time and pick up a gun, I went straight to the mall.” tinidazole 500mg cost The Dow Jones industrial average was down 63.95points, or 0.42 percent, at 15,237.31. The Standard & Poor's 500Index was down 5.33 points, or 0.31 percent, at 1,704.81.The Nasdaq Composite Index was down 6.51 points, or 0.17percent, at 3,808.77. how much does prescription accutane cost Though Girardi and the Yankee manager share surnames, the Rangers’ defenseman says he’s quite sure he and Joe aren’t long lost relatives. ‶I’ll have to dig on Ancestry.com and dig it up there, but other than that, I think there’s no relation,” he said. . . . According to YES, the Yankees wore white-brimmed caps on Friday night as part of a partnership with New Era and the David C. Koch Foundation to help fight cancer. . . . Detroit ace Max Scherzer was ejected in the seventh inning by home plate umpire Will Little after arguing a questionable strikeout call on the Tigers’ Torii Hunter from the Detroit dugout. adapalene cream for acne scars Labour leader Ed Miliband has pledged a price freeze for 20 months if his party wins the next election. But Prime Minister David Cameron has branded Mr Miliband's price freeze plan a "con", saying that he does not have control over the worldwide price of gas. propecia fiyat Senior European Union diplomats will meet in Brussels on Monday to review how best to leverage some 5 billion euros ($6.7 billion) of promised grants and loans, looking to apply pressure on Cairo's new rulers to find a compromise deal. imipramine 25 mg That contrasts with public exchanges such as the LondonStock Exchange where large buyers and sellers are required toidentify themselves and stock prices reflect trading activity inreal time, throughout the day.
 
Bonser (marlonn11@aol.com) - 2016-10-21 22:56:20
Free medical insurance nolvadex reducing gynecomastia Mr Copé, whose popularity rankings are not high, is keeping quiet about any presidential ambitions and has promised not to run in primaries in 2016 should Mr Sarkozy stand – an increasingly likely outcome. extagen special offer code The complaints make only passing reference to their formerbosses. Neither Ina Drew, the bank's former chief investmentofficer, nor Achilles Macris, a former top Chief InvestmentOffice executive, are mentioned by name in the complaints filedin New York. propecia receptfritt Company employees would continue to call people even afterbeing told that they had reached the wrong person, that theconsumer being contacted did not owe the debt or that the debtordid not live in that home, according to a complaint filed onMonday in federal court in Texas. how many milligrams of ibuprofen can a 3 year old take Insurgents have pushed back against government gains around Damascus but have failed to regain the momentum that helped them seize some suburbs and launch bomb and rocket attacks into the city centre several months ago. zytiga 250 mg precio en colombia Before they hit the market, the apartments are undergoing a painstaking restoration of original detailing including wood-paneled walls, engraved doors and crown moldings. Many of the units still have the original Baccarat chandeliers, which were installed after the building first got electricity. bimatoprost capelli prezzo While a few Republican governors have embraced such reforms, the president’s plan will likely be a tough sell on Capitol Hill. The president’s back-to-school timed bus tour comes as lawmakers are on recess, giving the White House an opportunity to outline this plan with little public pushback from across the aisle.  Despite being on summer recess, some Republicans released statements criticizing the president’s announcement. dry flaky skin on face accutane ‶That’s on us,” Tuck added. ‶It’s hard to rush Peyton. He did a good job getting the ball out of his hands. I would doubt we had a lot of times where he had the ball more than two seconds. It’s frustrating. It’s hard to get to him. But obviously, we’ve got to do better than that too.” methylprednisolone dosage dogs Amanda Berry, Gina DeJesus, and Michelle Knight said that the support of their families, friends, and the public is helping them rebuild their lives after what Berry called "this ordeal" and what Knight called "hell." lamisil pills price canada Some of the Nike helmets will be auctioned off after the game, with all proceeds going to the Kay Yow Cancer Fund, which honors the former N.C. State women’s basketball coach who died of breast cancer in 2009. The team will also auction off helmets signed by famous Oregon alums such as Ahmad Rashad, Joey Harrington, Dan Fouts and Nike founder Phil Knight. viafem ingredients For 2013, Simon Property updated its 2013 guidance, by now expecting FFO to be within a range of $8.60 - $8.70 per share and net income to be within $3.98 - $4.08 per share range. Analysts project full-year earnings of $8.67 per share. Previously, 2013 FFO was estimated to lie between $8.50 and $8.60 per share and net income between $3.70 and $3.80 per share.
 
hoverboard Belgium (lsvcauwxa@gmail.com) - 2016-10-18 17:45:22
The actual Polaroid IF045BLUEKM is still around going with mineral water to get be bothered absolutely free make use of. hoverboard Belgium https://www.smarthoverboarder.be
 

e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogl±da nas 17 osób
Logowanie