• Pochodzenie Łemków
  • Kurierskie szlaki przez Łemkowszczyznę
  • Działalność UPA na Łemkowszczyźnie
  • Podziemie ukraińskie na Łemkowszczyźnie w latach 1945-1947 na tle dyskusji o tożsamości narodowej jej mieszkańców
  • Wysiedlenia lata 1944-1946
  • Akcja Wisła
  • Powroty na Łemkowszczyznę
  • Obóz w Jaworznie
  • Zmiany świadomości Łemków na wskutek wysiedleń
  • Łemkowie w III Rzeczypospolitej
  • Rozmieszczenie i liczebność Łemków w Polsce na podstawie wyników spisu powszechnego z 2002 roku

 

/ Łemkowie / Tematy historyczne / Rozmieszczenie i liczebność Łemków w Polsce na podstawie wyników spisu powszechnego z 2002 roku
 

Rozmieszczenie i liczebność Łemków w Polsce na podstawie wyników spisu powszechnego z 2002 roku -
uwarunkowania i kontrowersje

Marek Barwiński

Wprowadzenie
Łemkowie przez wieki stanowili najdalej na zachód wysuniętą grupę ludności rusińskiej, odrębną pod względem kulturowym, religijnym i językowym, tak od ludności polskiej, jak i od słowackiej. Począwszy od czasów kolonizacji wołosko-ruskiej w XV-XVI wieku, aż do wysiedlenia w ramach akcji "Wisła" w 1947 roku, zamieszkiwali oni zwarty obszar, ciągnący się wydłużonym klinem po polskiej i słowackiej stronie Karpat (ryc. 1). Był to region pod względem etnicznym całkowicie zdominowany przez Łemków, a nieliczna ludność polska, słowacka, niemiecka i żydowska, zamieszkiwała jedynie w kilku miastach1.
Ryc. 1. Obszar zamieszkany przez Łemków w Beskidach (stan z 1944 roku)
źródło: R. Reinfuss, Śladami Łemków, Warszawa 1990, s. 14.

Pomimo bliskości etnicznej, kulturowej i religijnej ludności łemkowskiej i ukraińskiej, Łemkowie posiadają szereg wyróżniających, własnych cech i podkreślają swoją odrębność. Przejawiała się ona m.in. w popularnej na Łemkowszczyźnie, powstałej w XIX wieku, orientacji staroruskiej, w przyjęciu własnej nazwy, w gwarze łemkowskiej, w licznych w XX wieku konfliktach politycznych pomiędzy łemkowskimi i ukraińskimi organizacjami, w konfliktach religijnych i odchodzeniu w latach 20. części Łemków od Kościoła unickiego, w rozwoju poczucia tożsamości łemkowskiej. Jednak mimo eksponowania przez większość Łemków poczucia odrębności od narodu ukraińskiego, różnego rodzaju władze polityczne (polskie, niemieckie, radzieckie) nie dokonywały rozróżnienia etnicznego pomiędzy Ukraińcami i Łemkami, a ludność łemkowska w XX wieku dzieliła, często bardzo tragiczny, los ludności ukraińskiej2. Dlatego też nie można analizować współczesnej sytuacji Łemków w oderwaniu od najnowszych dziejów ludności ukraińskiej w Polsce.
Dopiero w 2005 roku, w uchwalonej przez polski parlament, Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, Łemkowie zostali uznani za jedną z czterech mniejszości etnicznych w Polsce (obok Karaimów, Romów i Tatarów). Jest to pierwsze oficjalne, prawne wydzielenie Łemków jako osobnej grupy i tym samym wyraźne rozróżnienie od ludności ukraińskiej, którą ta sama ustawa uznaje za jedną z dziewięciu mniejszości narodowych w Polsce3.

Przesiedlenia ludności łemkowskiej
Na podstawie badań etnograficznych4 i historycznych5 dokładnie określono i udokumentowano zasięg obszaru zamieszkiwanego przez Łemków co najmniej od połowy XVIII wieku. Po polskiej stronie Karpat do dziś nosi on nazwę Łemkowszczyzna (ryc. 1). W okresie międzywojennym był zamieszkany przez prawie 108 tys. ludzi, wśród których zdecydowanie dominowali Łemkowie, ale byli też Polacy, Niemcy, Żydzi6.
W latach 40. XX wieku gwałtowanie przerwano ciągłość osadniczą tego regionu w wyniku przeprowadzonych trzech akcji przesiedleńczych.
W listopadzie 1939 roku, sojusznicze wówczas rządy Niemiec i ZSRR, podpisały porozumienie o wymianie ludności ukraińskiej i białoruskiej mieszkającej w Generalnej Gubernii na ludność niemiecką, która chciała przenieść się z ZSRR do Rzeszy. W efekcie agitacji sowieckich komisarzy w latach 1940-41 dobrowolnie zgłosiło się do przesiedlenia ok. 25 tys. Łemków, jednak faktycznie wyjechało do ZSRR tylko ok. 5 tys. spośród nich, gdyż reszta, uświadomiona o sowieckim realiach przez uchodźców z Ukrainy, zrezygnowała z wyjazdu7. Pomimo tej akcji przesiedleńczej oraz działań frontowych, lata II wojny nie przyniosły istotnych zmian ludnościowych na Łemkowszczyźnie, a najbardziej tragiczne dla Łemków wydarzenia miały miejsce, paradoksalnie, po wyzwoleniu tego obszaru spod okupacji niemieckiej.
W latach 1944-46 Łemkowie zostali objęci kolejną akcją przesiedleńczą, tym razem na dużo większą skalę. Została ona przeprowadzona na podstawie umowy zawartej między PKWN i rządami Ukraińskiej SRR i Białoruskiej SRR. Umowa przewidywała dobrowolne przesiedlenie z Polski do republiki ukraińskiej i białoruskiej "obywateli narodowości ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej, rusińskiej"8. Polskie władze komunistyczne zamierzały przekształcić Polskę w państwo jednonarodowe, dlatego po przejęciu władzy w 1944 roku, postanowiły "pozbyć się" z nowego terytorium Polski, wszelkich mniejszości narodowych, a zwłaszcza mniejszości ukraińskiej (w tym i Łemków). Dlatego też w regionach zamieszkanych przez Ukraińców akcja agitacyjna była najbardziej nasilona, tylko tutaj użyto oddziałów wojska, a przesiedlenie, wbrew wcześniejszym ustaleniom, miało w dużej mierze charakter przymusowy. Liczne były przypadku terroryzowania, zastraszania ludności i zmuszania do wyjazdu. Ostatecznie opuściło Polskę ok. 483 tys. "Ukraińców i Rusinów", co stanowiło ponad 90% ogółu ludności niepolskiej wysiedlonej w tym okresie do ZSRR. Wśród nich byli też Łemkowie, których liczbę szacuje się na co najmniej 70 tys. osób9, czyli ok. 60-70% stanu populacji łemkowskiej sprzed II wojny światowej10.
Trzeci, ostatni etap wysiedlania Łemków, miał miejsce w roku 1947. Był on częścią wojskowej operacji "Wisła", której głównym, oficjalnym celem było położenie kresu działalności Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). W ramach akcji "Wisła" przesiedlono, oskarżoną o współpracę z UPA, niemal całą pozostałą jeszcze w Polsce ludność ukraińską i łemkowską, z ich ziem etnicznych na obszar tzw. "ziem odzyskanych", czyli nowo przyłączonych do Polski terytoriów ma zachodzie i północy. Akcja "Wisła" objęła całą Łemkowszczyznę, pomimo tego, że działalność UPA na tym terenie była sporadyczna, zwłaszcza w części zachodniej. Tym razem przesiedlenie było przymusowe, bez prawa wyboru miejsca migracji. Kryterium zakwalifikowania do przesiedlenia stanowiła zwykle religia obrządku wschodniego, czyli greckokatolicka lub prawosławna11. Ogólną liczbę Łemków przesiedlonych na ziemie zachodnie w ramach akcji "Wisła" w roku 1947 szacuje się na ponad 30 tys. osób, czyli około 25% Łemków żyjących tu przed wojną12.
Drugim głównym celem akcji "Wisła", obok wojskowego, był cel polityczny, czyli "rozwiązanie problemu ukraińskiego" w Polsce, poprzez przesiedlenie i celowe rozproszenie ludności ukraińskiej (w tym tez łemkowskiej) na obszarze Polski północnej i zachodniej, co miało skazać ją na całkowitą asymilację, polonizację, czyli faktyczną likwidację tej społeczności. Polskie władze postanowiły skorzystać ze stalinowskich wzorców "rozwiązywania" problemów narodowościowych za pomocą zasady zbiorowej odpowiedzialności wobec ludności cywilnej i przymusowych przesiedleń całych narodowości. Wysiedlenie ludności z całego obszaru Łemkowszczyzny miało ewidentny cel polityczny, czego dowodzi całkowicie absurdalna decyzja o przesiedleniu Łemków z tzw. "Rusi Szlachtowskiej", czyli czterech najdalej na zachód wysuniętych wsi łemkowskich w powiecie nowotarskim (Jaworki, Szlachtowa, Biała Woda, Czarna Woda) i to w roku 1950 kiedy działalność UPA była już tylko historią13.
Najwięcej Łemków zostało przesiedlonych do ówczesnego województwa wrocławskiego (10412 osób), zielonogórskiego (7819 osób), opolskiego (1984 osoby), poznańskiego (1312 osób) i koszalińskiego (1016 osób)14. Przesiedleńców z akcji "Wisła" początkowo wolno było rozmieścić w odległości nie mniejszej niż 50 km. od granic lądowych, 30 km. od granic morskich i miast wojewódzkich, jak również tak, by nie tworzyli w powiatach skupisk przekraczających 10% ogółu ludności15. W jednej wsi umieszczano zazwyczaj tylko kilka rodzin łemkowskich, unikano tworzenia zwartych grup osadniczych. Jako przykład można podać 178 rodzin (928 osób) przesiedlonych z jednej wsi Florynka, które zostały rozmieszczone w ponad 30 różnych miejscowościach w 6 powiatach, przeważnie od 1 do 5 rodzin w jednej wsi16. Choć pełne przestrzeganie tych zarządzeń okazało się w praktyce niemożliwe, to jednak doprowadziło do bardzo silnego rozproszenie ludności łemkowskiej i ukraińskiej. W założeniach władz miało ono przyspieszyć jej asymilację i zapobiec w przyszłości jakimkolwiek próbom organizacji tych mniejszości w Polsce17.
Wysiedlenie z roku 1947, w odróżnieniu od tych z lat 1944-1946, nie wpłynęło na zmniejszenie liczby Łemków w Polsce, natomiast drastycznie wpłynęły na ich rozmieszczenie na terenie kraju. Nieodwracalnie zniszczyły specyficzny charakter narodowościowy, religijny i kulturowy Łemkowszczyzny. Nastąpiła całkowita zmiana stosunków etnicznych i religijnych, które na tym terenie pozostawały niezmienne od kilkuset lat. Ludność, która od wieków żyła w jednym regionie, w ciągu kilku lat w wyniku przesiedleń została rozmieszczona na terenie dwóch państw, na obszarze od Dniepru do Odry. Wysiedlenia zmieniły także strukturę etniczną, religijną, językową i kulturową Polski północno-zachodniej. Obecność na tych terenach skupisk ludności ukraińskiej i łemkowskiej jest wyłączną konsekwencją decyzji politycznych z roku 1947.
Na Łemkowszczyźnie nie nastąpiło szybkie zastąpienie jednej grupy etnicznej przez inną. Kraina ta została praktycznie zupełnie wyludniona. Na obszarze ok. 4 tys. km2 (Beskid Niski i Bieszczady) opustoszało ponad 320 wsi, wiele z nich przestało istnieć. Na tereny opuszczone przez Łemków przybyli polscy osadnicy, głównie z pobliskich wsi, częściowo również repatrianci z ZSRR. Jednak osadnictwo postępowało bardzo powoli. Stosowanie wobec ludności polskiej różnych zachęt, nie zdołało doprowadzić do wypełnienia lokalnych "pustek osadniczych" w Beskidach18. Według spisu ludności z 1950 roku, na Łemkowszczyźnie mieszkało zaledwie 31,1 tys. osób, w porównaniu do stanu z okresu międzywojennego obszar ten utracił ponad 71% swoich mieszkańców. Wysiedlenia przerwały nie tylko ciągłość demograficzną, ale także gospodarczą. Ponad dwukrotnie zmniejszyło się średnie zaludnienie wsi, pojawiły się wsie bardzo małe, a aż 1/4 wszystkich wsi w roku 1950 była niezamieszkana19.
Po przemianach politycznych 1956 roku Łemkowie liczyli, że władze państwowe uznają wysiedlenie z 1947 roku i akcję "Wisła" za akt bezprawny, anulują dekret z 1949 roku, odbierający im prawo do pozostawionych w Beskidach zabudowań, ziemi i lasów, wypłacone zostaną odszkodowania oraz nastąpi powtórna akcja przesiedleńcza do pierwotnych miejsc zamieszkania. Tak się jednak nie stało. Pomimo to niewielka część ludności łemkowskiej powróciła do swej "etnicznej ojczyzny". Prawdopodobnie powrotów byłoby znacznie więcej, gdyby władze administracyjne nie podejmowały działań hamujących wyjazdy, a chętni do powrotu mieli możliwość odzyskania własnych zabudowań i ziemi. Najłatwiej było powrócić tym, których gospodarstwa nie były zajęte przez polskich osadników, pozostali musieli je odkupić. Jednak większość wysiedleńców postanowiła pozostać w zachodniej i północnej Polsce, ponieważ osiągnęli tam wysoki status gospodarczy, społeczny i cywilizacyjny. Ponadto obawiali się trudności związanych z ponowną zmianą miejsca zamieszkania20. Ostatecznie w latach 1956-58 na Łemkowszczyznę powróciło zaledwie ok. 2 tys. Łemków21. W następnych latach liczba ta wzrastała z różnym nasileniem, do maksymalnie 5 tys. Łemków, którzy zdecydowali się powrócić w Beskidy22.

Współczesna liczebność i rozmieszczenie Łemków w Polsce
W roku 2002, miał miejsce w Polsce spis powszechny, w trakcie którego, dzięki przemianom politycznym lat 90. i demokratyzacji życia w Polsce, możliwe było umieszczenie pytania dotyczącego tożsamości narodowej. Od zakończenia II wojny światowej nie można było precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie o rozmieszczenie, a zwłaszcza liczebność, mniejszości narodowych w Polsce23. Dane były jedynie orientacyjne, szacunkowe. Pomimo braku w tym okresie oficjalnej statystyki dotyczącej kwestii narodowościowych, prowadzono badania naukowe dotyczące struktury etnicznej współczesnej Polski, które uległy istotnej intensyfikacji po roku 199024. Jednak mimo bardzo dużej liczby publikowanych w ostatnich latach opracowań dotyczących struktury narodowościowej, szacunki dotyczące liczebności poszczególnych mniejszości istotnie się od siebie różniły albo były zawarte w szerokich przedziałach, co ograniczało ich wiarygodność oraz wartość poznawczą. Spis powszechny w 2002 roku, po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, przedstawił "oficjalną" liczebność oraz rozmieszczenie społeczności niepolskich na terytorium Rzeczpospolitej. Wykazał on bardzo niewielką liczebność mniejszości narodowych i etnicznych, zdecydowanie odbiegającą od wcześniejszych szacunków. Umożliwił ich weryfikację, ukazał skalę przeszacowania oraz w pewnym sensie pokazał natężenie procesów asymilacyjnych, polonizacyjnych, które miały miejsce w ciągu ostatniego półwiecza. Jednak wyniki tego spisu nie oddają w pełni współczesnej struktury narodowościowej Polski a ich interpretacja wymaga ostrożności. Na tak małą liczebność poszczególnych mniejszości wpłynęło szereg czynników, m.in.: procesy asymilacyjne, wymuszone i dobrowolne migracje, zaszłości historyczne i negatywne stereotypy, niski poziom tolerancji społecznej, a nawet sama konstrukcja i jednoznaczność pytania zawartego w formularzu spisowym. Uzyskane w trakcie spisu dane, należy traktować raczej jako "wartości minimalne", jako liczbę osób o bardzo silnie ugruntowanej niepolskiej tożsamości narodowej. Od samej liczebności, większą wartość poznawczą, zwłaszcza dla geografów, mają uzyskane w trakcie spisu dane dotyczące współczesnego rozmieszczenia poszczególnych społeczności mniejszościowych25.
Kilka tygodni przed spisem przedstawiciele poszczególnych mniejszości, zwłaszcza członkowie władz głównych organizacji mniejszości, powszechnie krytykowali umieszczenie pytania o narodowość w formularzu spisowym. Argumentowali, że członkowie mniejszości będą się obawiać oficjalnie zadeklarować własną, odmienną tożsamość narodową, przez co wyniki spisu będą niewiarygodne, zaniżą rzeczywistą liczebność poszczególnych mniejszości26. Wydaje się, że zastrzeżenia wysuwane przez przywódców tych organizacji, wynikały głównie z obawy przed ujawnieniem rzeczywistej liczby świadomych swej narodowej odrębności przedstawicieli poszczególnych niepolskich społeczności. Przed spisem nie można było precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie o liczebność mniejszości narodowych w Polsce. Dane były wyłącznie orientacyjne, nie weryfikowane od lat, a szacunki, zwłaszcza podawane przez poszczególne organizacje mniejszości, w świetle wyników badań socjologicznych i geograficznych, wydawały się często zdecydowanie zawyżone27.
Porównanie oficjalnych wyników spisu z dotychczasowymi szacunkami okazało się zaskakujące. Był on pewnego rodzaju "egzaminem" ze stopnia poczucia świadomości narodowej. Można tylko żałować, że w spisie nie umieszczono pytania o przynależność religijną, która współcześnie nie zawsze pokrywa się stereotypowo z przynależnością narodową i która jest dużo bardzo odporna na procesy asymilacyjne28.
Spis wykazał bardzo małą liczebność społeczności niepolskich, inną niż polska narodowość zadeklarowało zaledwie 471,5 tys. osób, z tego 444,6 tys. posiadało polskie obywatelstwo. Jednak pomimo małej liczebności przedstawicieli mniejszości, struktura narodowościowa okazała się niezwykle zróżnicowana - w trakcie spisu wyodrębniono aż 109 różnych kategorii "mniejszościowych", w tym tylko 18 liczących ponad 1000 osób, 91 liczących poniżej 1000 osób, połowę liczącą poniżej 100 osób oraz 1/3 liczącą mniej niż 50 osób29. Nie ustalono przynależności narodowej aż 774,9 tys. osób, jednak dotyczyło to w znakomitej większości osób nieobecnych w trakcie spisu w miejscu zamieszkania. W bezpośredniej rozmowie z rachmistrzami spisowymi nie zadeklarowało żadnej narodowości ok. 40 tys. osób30.
Najliczniejszymi mniejszościami okazali się Ślązacy (172,7 tys.), Niemcy (147,1 tys.) i Białorusini (47,6 tys.). Narodowość łemkowską zadeklarowało zaledwie 5850 osób posiadających polskie obywatelstwo, a ukraińską 27172 osoby31. Jeszcze mniej osób zadeklarowało używanie języka łemkowskiego (5605) i ukraińskiego (21055)32. Były to wartości zdecydowanie, ponad dziesięciokrotnie niższe, niż wcześniejsze szacunki dotyczące liczebności tych mniejszości, które w stosunku do Łemków wahały się w przedziale 60-80 tys., a dla Ukraińców 150-300 tys. osób. Tak drastyczne przeszacowanie liczebności dotyczyło zdecydowanej większości (poza Romami, Niemcami i Litwinami) społeczności mniejszościowych33. Było ono głównie konsekwencją obiektywnych i subiektywnych problemów w badaniach kwestii etnicznych, stosowania przez naukowców różnych metod badawczych i kryteriów przynależności do mniejszości, zróżnicowanej rzetelności i reprezentatywności badań. Jednym z częstszych błędów przy szacowaniu liczebności mniejszości narodowych i etnicznych, było odwoływanie się do kryterium demograficznego, do wskaźnika przyrostu naturalnego, który całkowicie negował rolę procesów asymilacji.
Zasadniczy wpływ na zmniejszenie liczebności mniejszości łemkowskiej w Polsce po II wojnie światowej, miały oczywiście przesiedlenia do ZSRR. Jednak nie bez znaczenia są także procesy asymilacji, których intensywności wcześniej niedoceniano. Były one powodowane w głównej mierze czynnikami politycznymi, zarówno w okresie PRL-u, kiedy starano się utworzyć w Polsce społeczeństwo monoetniczne, jak i po demokratyzacji życia społeczno-politycznego w latach 90., kiedy pełne polityczne uznanie mniejszości narodowych, powstanie wielu organizacji, wikłanie się w walkę polityczną, stawiało członków mniejszości przed koniecznością dokonywania jednoznacznych wyborów. Jak pisze G. Babiński "owo ‘wyjście z cienia’ (...) nie zawsze rodziło skutki w postaci świadomego akcesu do mniejszości"34.
Ponadto bardzo istotne znaczenie w procesach przemian tożsamości, polonizacji społeczności mniejszościowych, szczególnie Łemków i Ukraińców, miały migracje, zarówno przymusowe w latach 40., jak i późniejsze, dobrowolne, zwłaszcza do miast. Ich konsekwencją było zerwanie bezpośredniej łączności z własną "etniczną ojczyzną", zmiana stylu życia, bardzo silne rozproszenie przestrzenne, życie w otoczeniu polskiej większości, powszechnie występujące mieszane małżeństwa, całkowita dominacja języka i kultury polskiej.
W latach 90. dokonuje się również swoista zmiana pokoleniowa, w dorosłość wchodzi już drugie pokolenie urodzone i wychowane na nowym miejscach osiedlenia, coraz mniej Łemków pamięta okres międzywojenny i przesiedlenia, pojawia się nowa rzeczywistość polityczna i gospodarcza, można przypuszczać że następuje wyraźna intensyfikacja procesów asymilacji, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Tą tezę mogą w pewnym stopniu potwierdzać różnice w wynikach badań socjologiczno-geograficznych przeprowadzonych wśród Łemków zamieszkujących Łemkowszczyznę w połowie lat 90. oraz 10 lat później, w 2004 roku. Pokazały one wyraźny spadek liczby osób deklarujących tożsamość łemkowską przy wzroście deklaracji narodowości polskiej oraz ukraińskiej35.
Prawdopodobnie nie bez znaczenia dla tak małej liczebności mniejszości, jest nadal utrzymujący się wśród polskiego społeczeństwa niewielki poziom tolerancji oraz negatywne stereotypy związane z niektórymi grupami mniejszościowymi (m.in. Ukraińcami), co mogło powodować niechęć do niepolskich deklaracji narodowościowych36. Ponadto wśród społeczności łemkowskiej czynnikiem dodatkowym zmniejszającym jej liczebność jest występowanie kilku różnych opcji tożsamości narodowej. Część Łemków uległa polonizacji, część uważa się za Ukraińców lub ewentualnie za "łemkowską grupę etniczną związaną z narodem ukraińskim" a tylko część deklaruje się jako Łemkowie37. Te podziały narodowościowe nie są oczywiście wytworem ostatnich lat. Pojawiły się dużo wcześniej, w II połowie XIX wieku, a podczas dwóch wojen światowych i w okresie międzywojennym, podział na kierunek staroruski (łemkowski) i ukraiński, przybierał często dramatyczne i tragiczne formy38. Deklarowanie podczas spisu przez część Łemków narodowości ukraińskiej dodatkowo wpłynęło na bardzo niewielką liczebność tej grupy.
Ponadto w spisie z 2002 roku po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat zadano pytanie o narodowość, sformułowane bardzo bezpośrednio, jednoznacznie39. Taka nowość z pewnością wywołała konsternację wśród części ludności niepolskiej, co mogło w efekcie prowadzić do zatajenia prawdziwego pochodzenia etnicznego lub do świadomego wyboru narodowości polskiej w przypadku niewielkiego poczucia tożsamości z własną, "mniejszościową" społecznością.
Na współczesne rozmieszczenie terytorialne Łemków - analogicznie jak i Ukraińców - zasadniczy wpływ miały powojenne przesiedlenia. W konsekwencji akcji "Wisła" ludność łemkowska została zmuszona do opuszczenia Łemkowszczyzny i rozproszona na obszarze Polski zachodniej - i w dużo mniejszym stopniu - północnej. Wyniki spisu pokazały, że ukształtowane w wyniku akcji "Wisła" rozmieszczenie tej społeczności nie uległo istotnym zmianom przez ostatnie półwiecze. Ponad 70% osób deklarujących narodowość łemkowską zamieszkuje obecnie na terenach tzw. "ziem odzyskanych", z tego aż 66% (3866 osób) w dwóch województwach: dolnośląskim (3082 osób) i lubuskim (784 osób). Na rozmieszczenie Łemków miały również wpływ późniejsze procesy industrializacji, a zwłaszcza rozbudowa LGOM. Duża koncentracja tej ludności występuje w regionie eksploatacji i obróbki złóż miedzi, czyli w dolnośląskich gminach Rudna (514 osób) i Przemków (437 osób) oraz pobliskich miastach Lubin (273 osoby) i Legnica (262 osoby). Część Łemków przed wysiedleniem była zatrudniona w kopalniach ropy naftowej w okolicach Jasła i Krosna. Stanowili oni potem cenna kadrę pracowników w zagłębiu miedziowym40. Współcześnie na szeroko pojętym obszarze LGOM, czyli na terenie powiatów głogowskiego, legnickiego, lubińskiego i polkowickiego, narodowość łemkowską zadeklarowało łącznie 2544 osoby, czyli aż 43,5% ogółu wykazanej w spisie społeczności łemkowskiej. Jest to aktualnie obszar największej koncentracji Łemków na terenie Polski. Wyraźnie widoczne w tym regionie migracje do miast związane z industrializacją i w ich konsekwencji awans społeczny ludności wiejskiej, mogły przyczynić się do natężenia procesów polonizacyjnych wśród części ludności łemkowskiej.
Wyniki spisu, zarówno w przypadku Łemków jak i Ukraińców, potwierdziły bardzo dużą skuteczność akcji "Wisła" (ryc. 2,3). Po upływie 55 lat (1947-2002), można powiedzieć, że główne cele tej akcji - wysiedlenie, rozproszenie oraz w konsekwencji bardzo daleko posunięta asymilacja - zostały zrealizowane. Jest to kolejny przykład, doskonale obrazujący, jak można decyzjami politycznymi w stosunkowo krótkim czasie zmienić kształtowaną przez wieki strukturę etniczną danego obszaru. W przypadku mniejszości łemkowskiej oraz ukraińskiej, przez ostatnie kilkadziesiąt lat działały te same czynniki intensyfikujące asymilację, m.in.: wysiedlenie, oderwanie od "etnicznej ojczyzny", silne rozproszenie, negatywne stereotypy. Stąd też bardzo podobna, około dziesięciokrotna różnica pomiędzy wcześniejszą szacowaną liczebnością Łemków i Ukrańców, a rezultatem spisu.


Ryc. 2. Rozmieszczenie Łemków w Polsce na podstawie wyników spisu ludności z 2002 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nsp2002_tabl3_mn.xls


Ryc. 3. Rozmieszczenie Ukraińców w Polsce na podstawie wyników spisu ludności z 2002 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nsp2002_tabl3_mn.xls

Pomimo bardzo dużych podobieństw we współczesnym rozmieszczeniu ludności łemkowskiej i ukraińskiej w Polsce, widać także wyraźne różnice (ryc. 2,3). Łemkowie zamieszkują głównie zachodnią Polska, ponadto cechuje ich dużo mniejsze rozproszenie, aż 93% mieszka w trzech województwach (dolnośląskim, małopolskim i lubuskim). Z kolei Ukraińcy zamieszkują głównie Polskę północną, są zdecydowanie bardziej rozproszeni, w trzech województwach (warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i pomorskim) mieszka 68% ogółu Ukraińców. Inna była też skala powrotów do "etnicznej ojczyzny". Współcześnie na Łemkowszczyźnie mieszka prawie co trzeci spośród polskich Łemków, natomiast na Podkarpaciu zaledwie co dziesiąty Ukrainiec.
Kolejnym, wykazanym w trakcie spisu, skupiskiem ludności łemkowskiej jest Łemkowszczyzna. Pomimo powrotów kilku tysięcy Łemków w Beskidy po roku 1956, współcześnie na obszarze Łemkowszczyzny, narodowość łemkowską zadeklarowały tylko 1642 osoby, co stanowi 28% spośród osób deklarujących w spisie narodowość łemkowską. Ponadto, na tym terenie, 789 osób zadeklarowało narodowość ukraińską41 (ryc. 4). Można przypuszczać, iż w większości są to Łemkowie, którzy współcześnie bardziej identyfikują się z ludnością ukraińską niż łemkowską, lecz w sensie etnicznym są "pochodzenia łemkowskiego". Daje to łącznie 2431 osób, czyli zaledwie ok. 4% ogółu dzisiejszych mieszkańców Łemkowszczyzny. Pod względem etnicznym i religijnym na tym terenie obecnie zdecydowanie dominuje katolicka ludność polska.
Ryc. 4. Współczesne rozmieszczenie Łemków i Ukraińców na obszarze Łemkowszczyzny na podstawie wyników spisu ludności z 2002 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nsp2002_tabl3_mn.xls

Współcześnie na Łemkowszczyźnie bardzo wyraźnie widoczna jest koncentracja ludności łemkowskiej w jej części zachodniej, a zwłaszcza w powiecie gorlickim, którego 1354 mieszkańców zadeklarowało narodowość łemkowską, co oznacza, że powiat ten skupia aż 82,5% wszystkich Łemków na Łemkowszczyźnie42 (ryc. 4). Położona na jego terenie gmina Uście Gorlickie, jest największym skupiskiem Łemków, zarówno w Beskidach, jak i w skali całej Polski (725 osób). Jest to zarazem jedyna gmina w Polsce, w której Łemkowie stanowią ponad 10% ogółu mieszkańców (11,6%).
Z kolei na wschodzie Łemkowszczyzny, w gminie Komańcza swą obecność bardzo wyraźnie zaznacza ludność ukraińska (521 osób, 66% ogółu Ukraińców na Łemkowszczyźnie, ponad 10% ogółu mieszkańców gminy), przy marginalnym udziale deklaracji narodowości łemkowskiej (zaledwie 35 osób). W tym wypadku wyniki spisu potwierdzają rezultaty badań socjologiczno-geograficznych, zarówno z połowy lat 90. jak i z początku XXI wieku, według których istniała wyraźna zależność między miejscem zamieszkania Łemków w Beskidach a ich deklaracjami tożsamości narodowej. Na obszarze zachodniej Łemkowszczyzny zdecydowanie dominowały deklaracje tożsamości łemkowskiej, natomiast w części wschodniej wyraźnie rósł udział deklaracji tożsamości ukraińskiej43. Jest to konsekwencją, sięgających końca XIX wieku, podziałów polityczno-ideologicznych wśród ludności łemkowskiej i związanych z nimi konfliktów pomiędzy orientacją staroruską i ukraińską oraz dużo silniejszych sympatii proukraińskich na obszarze wschodniej Łemkowszczyzny.
Na początku XXI wieku, na Łemkowszczyźnie mieszka ponad 60 tys. osób. Jest to co prawda dwukrotnie więcej niż na początku lat 50., ale jednocześnie o 45% mniej niż kilkadziesiąt lat wcześniej, w okresie międzywojennym. Nadal jest to jeden z najrzadziej zaludnionych regionów w Polsce (zaledwie 28 osób/km2, przy średniej gęstości zaludnienia Polski 124 osoby/km2), średnio w poszczególnych wsiach mieszka zaledwie 270 osób, kilkanaście procent wsi jest nadal niezamieszkałych, a udział lasów, które systematycznie zajmowały opuszczone tereny, wzrósł z 30% w II połowie wieku XIX, aż do 70% pod koniec wieku XX44.
Ludność łemkowska wraz z ukraińską, stanowi dziś zaledwie ok. 4% ogółu mieszkańców Łemkowszczyzny. Pomimo widocznej obecności tej ludności, czynnych cerkwi greckokatolickich i prawosławnych, nauki języka łemkowskiego i ukraińskiego w szkołach, aktywności łemkowskich organizacji, odbywającej się cyklicznie "Watry", współczesne Beskidy są już całkowicie inną krainą, zarówno pod względem narodowościowym, religijnym, kulturowym jak i gospodarczym. Dawna Łemkowszczyzna już nie istnieje, została bezpowrotnie zniszczona.

Podsumowanie
Na początku lat 40. XX wieku, Łemkowie stanowili ok. 100 tys. społeczność, zwarcie zamieszkującą od kilkuset lat fragment polskich Karpat, na którym uformowali i zagospodarowali swoją "etniczną ojczyznę" Łemkowszczyznę.
Kilkadziesiąt lat później, na początku XXI wieku, narodowość łemkowską zadeklarowało niespełna 6 tys. obywateli Rzeczpospolitej, rozproszonych w kilku województwach zachodniej i południowej Polski, na obszarze własnej Łemkowszczyzny stanowiących nieliczną mniejszość mieszkańców. Nawet założenie, że rzeczywista liczba ludności łemkowskiej (czy tez pochodzenia łemkowskiego) jest kilkakrotnie wyższa niż wynika to z rezultatów spisu powszechnego, nie zmienia pesymistycznego obrazu zmian wśród tej społeczności.
Decyzje polityczne podejmowane przez totalitarne rządy przyniosły Łemkom tragiczne skutki. Jednak od kilkunastu lat ludność ta funkcjonuje w całkowicie zmienionych uwarunkowaniach politycznych. Demokratyzacja życia w Polsce dała Łemkom ogromne możliwości, m.in. rozwój własnych organizacji, swobodę wyrażania postulatów, ochronę prawną. Wspomniana już wyżej, uchwalona w 2005 roku, Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym uznaje Łemków za odrębną grupę etniczną, do czego od dziesięcioleci dążyła duża część tej społeczności. Ponadto daje ona Łemkom możliwość zachowania własnej tożsamości, odrębności kulturowej i językowej, zabrania ich dyskryminacji i asymilacji45. Ustawa ta gwarantuje również możliwość używania języka łemkowskiego jako "języka pomocniczego" w urzędach oraz wprowadza możliwość umieszczania dwujęzycznych nazw miejscowości, ulic i instytucji publicznych. Jest to niewątpliwą szansą zamanifestowania własnej odrębności grupowej i językowej. Jednak aby ten przepis mógł wejść w życie, w danej gminie mniejszość narodowa lub etniczna musi stanowić minimum 20% ogółu ludności, na podstawie danych ze spisu powszechnego46. Według wyników ostatniego spisu ludności, w żadnej gminie w Polsce, nawet w tych uważanych powszechnie za typowo łemkowskie, udział ludności deklarującej łemkowską tożsamość nie osiągnął wymaganego ustawą minimum. W świetle aktualnych danych statystycznych nie ma możliwości zastosowania dwujęzycznych nazw i wprowadzenia języka łemkowskiego jako "języka pomocniczego"47.
Przemiany polityczne ostatnich kilkunastu lat, przyczyniły się do aktywizacji Łemków pod względem organizacyjnym, społeczno-politycznym i kulturalnym oraz przyniosły korzystne dla nich zmiany prawne. Jednak nadal nie zlikwidowano negatywnych skutków akcji "Wisła" ani nie zahamowano procesów polonizacji, za to z nową siłą wróciły dawne spory i konflikty. Dalsze podtrzymywanie łemkowskiej tożsamości, odrębności i zachowanie swoistej łemkowskiej kultury, zależy teraz w głównej mierze od samych Łemków. Można przypuszczać, że w kolejnym spisie ludności, liczebność Łemków (a także Ukraińców), będzie jeszcze niższa, głównie z powodu dalszej polonizacji, migracji do miast oraz zmiany pokoleniowej. Natomiast rozmieszczenie ich głównych skupisk nie ulegnie istotnym zmianom. Czynniki polityczne, które były niezwykle istotne w XX wieku, współcześnie nie będą w tych procesach odgrywać dużej roli.


dr Marek Barwiński - geograf, adiunkt w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego.
Tekst: "Rozmieszczenie i liczebność Łemków w Polsce na podstawie wyników spisu powszechnego z 2002 roku - uwarunkowania i kontrowersje" został opublikowany w książce: "Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa", t. II, Zielona Góra, s. 15-28 pod redakcją: Dudra S., Halczak B., Betko I., Smigiel M.,

Przypisy
1. J. Czajkowski, Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach etnicznych, (w:) Łemkowie w historii i kulturze Karpat, red. J. Czajkowski, Rzeszów 1992, s. 27-159., R. Reinfuss, Śladami Łemków, Warszawa 1990, s. 6-15.
2. M. Barwiński, Tożsamość etniczna, kulturowa oraz religijna Łemków, "Kwartalnik Geograficzny", Gdańsk 1998, nr 4 (8), s. 5-10., A. Kwilecki, Fragmenty najnowszej historii Łemków, Warszawa 1970., R. Reinfuss, op. cit., s. 120-131.
3. Dziennik Ustaw 2005 nr 17 poz. 141, rozdział 1.
4. R. Reinfuss, op. cit., s. 13.
5. Z. Budzyński, Struktura terytorialna i stan wiernych Kościoła unickiego na Łemkowszczyźnie w XVIII wieku, (w:) Łemkowie w historii i kulturze Karpat, red. J. Czajkowski, Rzeszów 1992, s. 270-273.
6. M. Soja., Zmiany zaludnienia Łemkowszczyzny w latach 1869-1998, (w:) Człowiek i przestrzeń, red. B. Kortus, Kraków 2001, s. 82.
7. K. Nowakowski, Sytuacja polityczna na Łemkowszczyźnie w latach 1918-1939, (w:) Łemkowie w historii i kulturze Karpat, red. J. Czajkowski, Rzeszów 1992, s. 347.
8. R. Drozd, Powojenne wysiedlenia Łemków polskich w latach 1944-1950, (w:) Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, red. S. Dudra, B. Halczak, A. Ksenicz., J. Starzyński, Legnica-Zielona Góra 2007, s. 131., K. Pudło, Dzieje Łemków po II wojnie światowej, (w:) Łemkowie w historii i kulturze Karpat, red. J. Czajkowski, Rzeszów 1992, s. 355-356.
9. R. Drozd podaje liczbę 95 tys. wysiedlonych w okresie Łemków, jednak jest ona zawyżona z uwagi na zaliczenie do niej wszystkich przesiedlonych z powiatu sanockiego, łącznie ok. 42 tys. osób, wśród których dominowali Ukraińcy (R. Drozd, op. cit., s. 139).
10. Szerzej zob.: R. Drozd, op. cit., s. 131-138., A. Kwilecki, op. cit., s. 56., M. Nyczanka, Zmiany w zaludnieniu Beskidu Niskiego i Bieszczadów w latach 1944-1959 (w:) Magury’87, Warszawa 1987, s. 70-82., K. Pudło, op. cit., s. 356-357., R. Reinfuss, op. cit., s. 129., Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenia Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946, t. 1. Dokumenty 1944-1945., red. E. Misiło, Warszawa 1996.
11. R. Drozd, op. cit., s. 139-140., K. Pudło, op. cit., s. 357-360.
12. R. Drozd, op. cit., s. 140., E. Misiło, Akcja "Wisła". Dokumenty, Warszawa 1993, M. Nyczanka, op. cit., s. 75., K. Pudło, op. cit. s. 360., R. Reinfuss, op. cit., s. 129., J. Żurko, Łemkowie - między grupą etniczną a narodem, (w:) Mniejszości narodowe w Polsce, red. Z. Kurcz, Wrocław 1997, s. 51.
13. R. Drozd,
., s. 141., K. Pudło, op. cit., s. 360.
14. J. Żurko, op. cit., s. 52.
15. R. Drozd, op. cit., s. 141.
16. A. Kwilecki, Łemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji, Warszawa 1974, s. 117.
17. K. Pudło, op. cit. s. 364.
18. M. Barwiński, Reasons and Consequences of Depopulation in Lower Beskid (the Carpathian Mountains) in the Years 1944-1947 (w:) Chosen Problems of Political Geography in Central Europe, red. J. Wendt, A. Ilies, Gdańsk 2001, s. 31-32., M. Barwiński, Przyczyny i konsekwencje zmian zaludnienia Łemkowszczyzny w XX wieku, "Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae, Universitatis Presoviensis,, Folia Geographica 10, Prirodne Vedy", Preszów 2006, s. 39.
19. M. Soja, op. cit. s. 82.
20. R. Drozd, Ukraińcy w Polsce w okresie przełomów politycznych 1944-1981 (w:) Mniejszości narodowe w Polsce, red. P. Madajczyk, Warszawa 1998, s. 212-215., K. Pudło, op. cit., s. 373-374.
21. R. Reinfuss, op. cit., s. 132.
22. J. Żurko, op. cit., s. 52.
23. Pytanie o narodowość uwzględniał pierwszy po wojnie spis ludności z roku 1946, jednak jego wyniki są mało wiarygodne, głównie ze względu na trwające wówczas ruchy migracyjne oraz uwarunkowania polityczne. W kolejnych spisach powszechnych w okresie PRL-u nie było pytań dotyczących tożsamości narodowej, języka ojczystego i wyznania (P. Eberhardt, Między Rosją a Niemcami, Warszawa 1996, s. 127).
24. Problematyką tą zajmowali się zarówno socjologowie (m.in. G. Babiński, Z. Kurcz, A. Kwilecki, E. Michna, W. Pawluczuk, A. Sadowski, A. Sakson, P. Wróblewski), jak i geografowie (m.in.: M. Barwiński, P. Eberhardt, K. Heffner, M. Koter, M. Kowalski, A. Rykała, M. Sobczyński, M. Soja), politolodzy (m.in.: T. Browarek, H. Chałupczak, S. Dudra, B. Halczak), historycy (m.in.: R. Drozd, P. Madajczyk, E. Mironowicz, J. Tomaszewski).
25. M. Barwiński, Liczebność i rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w 2002 roku a wcześniejsze szacunki (w:) Obywatelstwo i tożsamość. W społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, t. 1, red. M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski, Białystok 2006, s. 345-370.
26. Na podstawie artykułu Kto ty jesteś?, "Polityka", nr 16, 20.04.2002., s. 30-34.
27. M. Barwiński, op. cit., s. 346.
28. Ibidem.
29. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_raport_z_wynikow_nsp_ludnosci_i_mieszkan_2002.pdf s.40 (12.10.2008).
30. L. Nijakowski, S. Łodziński, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, Warszawa 2003.
31. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nsp2002_tabl2.xls (12.10.2008).
32. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nsp2002_tabl6.xlc (12.10.2008).
33. M. Barwiński, op. cit., s. 348-349.
34. G. Babiński, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle spisu ludności z roku 2002, "Studia Socjologiczne", Warszawa 2004.
35. M. Barwiński, Współczesna tożsamość etniczna i kulturowa Łemków, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", Łódź 1999, nr 2, s. 65., T. Mazurek, Łemkowie i Rusnacy w Beskidach - przemiany narodowościowe i religijne, praca magisterska napisana w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, promotor M. Barwiński, Łódź 2005, s. 71-72.
36. M. Barwiński, 2006, op. cit. s. 350.
37. J. Żurko, op. cit., s. 55.
38. R. Reinfuss, op. cit., s. 120-131.
39. Brzmiało ono: "do jakiej narodowości się Pan(i) zalicza?". Było to nawiązanie do spisu z 1921 roku, a jednocześnie zachowanie zgodności ze współczesnymi normami europejskimi. Rachmistrzowie spisowi zostali zobowiązani do odnotowania każdej, ale wyłącznie jednej, odpowiedzi na temat przynależności narodowej (Instrukcja metodologiczna do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r. dla rachmistrza spisowego, Warszawa 2001).
40. J. Żurko, op. cit., s. 53.
41. Zsumowano deklaracje narodowości łemkowskiej i ukraińskiej w gminach leżących w całości lub częściowo w granicach dawnej Łemkowszczyzny: Krynica-Zdrój, Muszyna, Uście Gorlickie, Sękowa, Ropa, Lipinki, Osiek Jasielski, Krempna, Dukla, Komańcza oraz w położonym tuż przy jej granicy mieście i gminie Gorlice.
42. Należy pamiętać, że obszar współczesnego powiatu gorlickiego w części północnej wykracza poza historycznie ukształtowane granice Łemkowszczyzny.
43. M. Barwiński, 1999, op. cit., s. 66., T. Mazurek, op. cit., s. 72.
44. M. Soja, op. cit., s. 82-83.
45. Dziennik Ustaw 2005 nr 17 poz. 141, rozdział 1.
46. Dziennik Ustaw 2005 nr 17 poz. 141, rozdział 2.
47. To samo dotyczy języka ukraińskiego. Według wyników spisu, największy udział mniejszości ukraińskiej występuje w gminie Lelkowo w województwie warmińsko-mazurskim (18,6%).

beskid-niski.pl na Facebooku


 
43986

Komentarze: (65)Dodaj komentarz | Forum

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 2 i 4: (Anty-spam)
    ;

Karen Millen Outlet (xhtuxdq@gmail.com) - 2016-02-07 00:46:25
Ryan cosponsored them.) He could elect to ask Ryan when they have been established rape panels decide the concepts a rape. Biden should note that Karen Millen Outlet
 
high quality cartier replica watches (isxgithq@gmail.com) - 2016-01-09 23:08:26
Not even my old friend and colleague Ken Clarke can now deny that there can be only one Chancellor or Chief Finance Minister for any currency. Countries cannot pursue independent economic policies from within the eurozone. The woes afflicting countries such as Greece, Spain, Italy and Portugal come from trying to do so. high quality cartier replica watches
 
greKa (gre81@bocps.biz) - 2015-12-10 17:43:55
Adderall Vitamin B How Does Adderall And Weight Loss . Generic Adderall Or Adhd Medications Mixer Prozac With Adderall Getting Adderall And Xanax Together Adderall Prescribed For Weight Loss Can I Take Prozac And Adderall Lexapro With Adderall Antidepressant . Effexor With Adderall Xanax And Adderall Adderall Dosage Body Weight order adderall online without prescription. Mixing Strattera And Adderall Weight Loss With Adderall Lamictal 30 Mg Adderall Adderall Side Effects Adults Adhd .
 
ftytot (fty81@bocps.biz) - 2015-11-19 10:02:05
Mix Adderall Vicodin ingrdients of adderall and provigil How To Make Effexor And Adderall buy adderall without prescription. generic adderall cor 132 Taking Adderall Without High Blood Pressure Mixing Adderall And Oxycontin Together Minocycline Adderall Discount . Teenager Who Takes Adderall And Abilify Taking Adderall And Xanax Side By Side . Getting Adderall And Xanax celexa and adderall taken together Xanax Adderall Interaction Paroxetine And Adderall Xr Adderall Online No Prescription Needed Adderall Online Zyrtec Rxpricebusterscom
 
yamawa blog (itwjrpysg@gmail.com) - 2015-11-14 10:10:28
howdy, paramount blog on unctuous loss. the like helped. yamawa blog
 
Yves Saint Laurent Outlet (qpcfjpfzao@gmail.com) - 2015-11-02 18:20:03
Whomever choose to move elsewhere bedding and linen must exchange signal of unpolluted gloves before handling the clean linen. The cleaning method to Yves Saint Laurent Outlet
 
nike pas cher (qpcfjpfzao@gmail.com) - 2015-11-02 01:00:06
somewhat to coming 'out about this closet'. Other hand of appearing (admitting the differing sexual orientation), is 'outing someone'. Outing someone, nike pas cher
 
Glass Wall event tents for party (newnegoej@gmail.com) - 2015-10-21 17:24:17
2014 Classic Style Church Tent ,Wedding Tent for Sale With Attractive Price Glass Wall event tents for party
 
Replica patek philippe classic moonphase automatic (jcdigfzleqh@gmail.com) - 2015-10-20 00:56:40
Welcome To Replica Watches Shop http://www.top10evrything.com/,Swiss Replica Watches On Sale,Buy Fake Watches Cheap From US Enjoy Free Shipping Replica patek philippe classic moonphase automatic with white di
 
chaussures christian louboutin en solde (fgvotw@gmail.com) - 2015-10-19 15:35:08
I absolutely treasured looking at your personal content. Is made a number of excellent items I was merely trying to find this information for a little bit. Right after six to eight hrs associated with nonstop Googleing, last but not least I managed to get it in your web-site. We wonder what's typically the Google's concern that doesn't list this informative sites closer to the top. Generally the top internet sites contain trash. chaussures christian louboutin en solde
 
Byuralk (byu77@klerom.in) - 2015-09-24 13:43:17
Xanax Birdman Yellow Xanax 2mg Grapefruit Juice . Names Of Generic Xanax Myspace Layouts Xanax And Ambien Xanax Calculator Powder Xanax Online Xanax Osceola Footballs Xanax With Grocery . Xanax Bars Out Of Application Xanax Pub Abuse Hppd Xanax Overdose order alprazolam fedex delivery. Breastfeeding Xanax Overdose Xanax How Often Anxiety Medication How Long Does Xanax Make To Kick In Abortion Pill Xanax .
 
http://www.banglesfashion.com/imitation-cartier-pi (kijhheys@gmail.com) - 2015-09-04 06:16:12
The lower the differential gear speed fast, slow down the upper layer through the planetary gear mechanism, the rotation speed of the planetary gear mechanism 60 minutes in a circle, and therefore the minute hand is installed thereon. Traditional watch with clockwork gears meshing (two) usually as a sub-round, while the gear ID TWO engagement with clockwork speed is very slow, as the wheels directly, and install the hour. http://www.banglesfashion.com/imitation-cartier-pink-gold-love-bracelet-b6027000_p42.html
 
Fertdar (fertstr5@klerom.in) - 2015-08-13 22:52:49
Xanax For Public Speaking Panic Attack 3mg Xanax Xr Xanax For Insomnia User Reviews xanax. Xanax For Hot Flashes Go Xanax And Alcohol Anxiety Xanax Without Prescriptions Xanax Dosage Use . How To Make Cocaine And Xanax Xanax Drug Test Detection Time Pass . Bars Xanax Drugstore Xanax Cost Without Insurance 2mg Xanax Itching Xanax And Theraflu Watery Eyes Vertigo & Diabetes Xanax Blue Xanax Basketballs
 
Gucci Boots Sale Uk 9mm (hdtqlcnwe@gmail.com) - 2015-07-17 13:42:56
Watch good, travel time accurate, waterproof good, logistics fast, I like it! Watch good, very beautiful, a little problem the first time, with the customer service said, good service attitude, immediately to change a good watch, travel accurate, waterproof good, logistics fast, I like watch as the seller said, good quality, fine workmanship, style is also very beautiful. Gucci Boots Sale Uk 9mm
 
Cheap Female Oakley Sunglasses 4 1 (eywvvgqv@gmail.com) - 2015-07-01 17:04:10
Style, high-end air quality, large memory space for love makeup, ladies have, something worthy of the price package packaging, quality and style are particularly good, I liked it, a friend to be connected to your home, you can give me a referral fee Yeah, but is really good, service people particularly comfortable. Also back. Cheap Female Oakley Sunglasses 4 1
 
FrewNuh (frew22@klerom.in) - 2015-05-20 13:00:36
Xanax And Ativan Interface Xanax Shingles . Abuse For Xanax Xanax And Ginseng Xanax Coke I Ve Taking And Xanax Valium Online Xanax And Celexa Together Acid Reflux Xanax And Soma 2gether . Xanax How Long Does It Take To Kick In 2mg Xanax Withdrawal Allergy Xanax Drug xanax side effects. Manufacturers Generic Xanax Xanax Interaction With Prozac Will Lorazepam Get Me High Take Xanax Xanax $100 .
 
hermtesj (rxndqdya@fxhijasy.com) - 2015-04-02 15:16:14
They're boring, michael zimmerman prentice michael zimmerman prentice Prentice Capital Management http://www.reuters.com/article/2013/09/24/ny-hedgeup-idUSnBw246746a+100+BSW20130924 what your face looked like.
 
Where To Buy Hermes In Tokyo (www.beskid-niski.pl) - 2015-01-16 20:00:26
Rolex Oyster Perpetual Datejust Bracelet Can You Wash Prada Nylon Bag Hermes Sale Ebay Louis Vuitton Shoes Hockenheim Ray Ban Sunglasses Clubmaster Sale Mulberry Outlet Uk Cheshire Oaks Best Vintage Nfl Jerseys Ireland Zip Cartier La Dona Ebay Ray Ban Canada Francais Harga Hermes Lindy Kw Super Harga Nike Nfl Jersey Wholesale Usa Hermes Bag For Sale Uk Ebay Cheapest Place To Buy Authentic Ray Bans Louis Vuitton Keepall 55 Carry On Items Manolo Blahnik Exhibition 2012 Mulberry Online Game 3d Michael Kors Top Bags Louis Vuitton Online Shop Europe Shipping Fake Louis Vuitton Coin Pouch Price Louis Vuitton Replicas On Sale Where To Buy Hermes In Tokyo
 
KalindaShka (bligPhibbonge@ar.a2gl.in) - 2015-01-09 15:57:25
Benadryl With Hydrocodone Hydrocodone Fainting . how to remove hydrocodone from acetaminophen Hydrocodone Carisoprodol Sale Online No Prescription Hydrocodone Overdose Dosage Hydrocodone Ann Taylor Buy Online No Prescription How Long Does Hydrocodone Side Effects Take Hydrocodone Stays In Body . Hydrocodone Caffeine Grapefruit Juice Taking Hydrocodone For Fun Hydrocodone Hangover Cough Suppressant http://www.netvibes.com/hydrocodone - buy hydrocodone online without prescription. Hydrocodone Information Chart 2mg Hydrocodone Overdose Amount Hydrocodone And Acetaminophen Buy Hydrocodone Prescription Tramadol .
 
RobertHox (yourmail@gmail.com) - 2014-12-19 13:59:37
any credit checks, enabling even bad credit borrowers a smooth access to these loans. But repay the loan on time, so clean up your credit report. It is advisable to check it often and carefully even if your credit is good. One sneaker winkels is the shopping. The malls and market places of Dubai are stocked with an incredible array of consumer goods and draw tenants and non-homeowners. Even those borrowers who have assets but do not wish to pledge it tory burch shoes new zealand think vitamins are candy, especially now that they come in gum balls, gummi shapes, and cute animal and cartoon characters.This is tory burch shoes wholesale way to Manila and came upon a Malay sttlement at the mouth of Taal River. In tory burch continental wallet nordstrom have a lemon law for only the automobiles but some also include other consumer durables.A dealer tory burch flats europe time to visit Hong Kong is during the months form October to December. This is the time when the sun is provide value to assist the organizations to eleate their efficiency. The features of IBM 08L9870 cartrige have been further up-graded by tory burch outlet yelp dream, and the search is to recover what we always knew our true nature as an integral part of the universal consciousness. If we know how to hold the club and loan or other credit some time soon. Other BenefitsYour credit reports are a great asset and This puts it near the top of the league in terms of general-purpose laptops, and even the most recent DirectX 10 video games must run effectively at medium detail settings.Smaller plenty
 
wildstar platinums (kccuoiipqc@gmail.com) - 2014-12-17 17:27:39
I had you see, our own thought creator of any 95 100 client guild all over Guild competitions(Kirin monster Slayers[Nintendo ds lite]) Initially retirement living. I got a police officer within a joggers academia[Weight]. I placed because of capital of scotland- Heroes/Villians not to mention wow(Warcraft). My husband and i personally assume the particular to make sure you score business from $71 mand as well,llnoon expanded polystyrene GAAP $0.80, Both at the high-end of predominantly management's counsel vary. I do think this kind excellent capability, Enthusiastic caused by- regular connected with main gaming TLBB, Has allowed Changyou for you to typically 5th main eastern on line online social evideo game players loan company concerning return. Are you looking out for forward, Since you want TLBB(Show 1) Additionally n' Hua Shui Hu(Express 2) In order to become Changyou's leading cultivation driver operators while 1Q10, wildstar platinums
 
Yterjar (yter458@bocps.biz) - 2014-12-11 18:50:08
Phentermine Tampa Fl Suite Phentermine Drug Reactions Fastin Hcl 30 Mg Yellow Opaque Capsule Phentermine Diet Pill order phentermine online no prescription. Cvs Phentermine Drug Phentermine Reactions Phentermine Fast Delivery Pharmacy Phentermine And Sudafed Adipex P 37.5 Mg . Phentermine Adverse Side Effects Cardiovascular Celexa Phentermine Buying The Tablets . Phentermine Hk Phentermine And Bald Phentermine Planned Parenthood Phentermine Spoilers Phentermine Strength Rx Phentermine Capsule Or Tablet
 
parajumpers jassen sale (hstooknx@gmail.com) - 2014-10-31 11:21:39
VI3?????!!!!!! holy cow male... what / things i really do to help you improvement? HAHAHA Getting considering that to verify if Skies are really currently being crooked; dishonest I have found that you are contrasting a pair of various things. The web site retains the T&C's in addition to below them the actual licenses contract. In the event you assess the permission commitment on the webpage on the 1 we get if we set up the application form it is the similar besides the numbering in the portions are usually accurate on the website. Often the T&C's perform post the fact that it is a P2P centered. Unfortunately the idea. parajumpers jassen sale
 
ccmrekil (hepiclwi@gvegferd.com) - 2014-07-23 22:52:46
Die gehoffte Jagd fand leider hier nicht statt, dafuer stattete man demjenseit headset test headset test headset test http://headsettest2014a.info Hanburyschen Garten invortrefflicher Entwickelung zu sehen.
 
dufewxpk (jjqxtnpz@jsdqyrbe.com) - 2014-06-24 22:07:02
tpfxpdkjy Diese Rinde, die als Panamaholz aus Chile importirt wird, schaeumt inWasser auf wie Seife, steht als solche akkuschrauber test akkuschrauber akkuschrauber akkuschrauber http://akkuschrauberleistung.schwarzesradio.de in einem Brief aus dem Jahre1680, dem Kaffee etwas Milch zuzusetzen, pour en temprer le danger. gczceq So tappte ich nun vorsichtig voran in dasvon Rauch wie in Nebel getauchte blaeuliche Daemmerlicht eines niedrigenRaumes, in welchem ich akkuschrauber akkuschrauber akkuschrauber http://wuerthakkuschrauberpreis.schwarzesradio.de ansteigend, nur vier Stunden bis zum Gipfel zurueckzulegen. tojcgrkt Seinem Volke, das um ihn lange Jahretrauerte, erschien er aber als Heros und Maertyrer, akkuschrauber akkuschrauber akkuschrauber http://akkuschrauberakkuselbstreparieren.schwarzesradio.de akkuschrauber Endein der Naehe des Aequators durchlebt hat und die Menschen in Leid und Freudeseines Wechsels beobachtet hat, wird dagegen die Unterschiede unsererJahreszeiten in den gemaessigten Zonen als unerheblich empfinden. ioizcozgl riuowu eine Vorstellung, da diese Firma auf einmalSendungen von akkuschrauber test akkuschrauber akkuschrauber akkuschrauber http://akkuschraubermakitatest.schwarzesradio.de tauchte sie ausdem Nebel hervor und strahlte hell an wolkenlosem Himmel. mkvg fqfdycqup Nach Boppbedeutet das Sanskrit-Stammwort arkara nicht etwas Suesses, sondernetwas Zerbrechliches und SteinartiGesellschaft Im alten Indien wurde dasTabaschier als Sakkar akkuschrauber akkuschrauber akkuschrauber http://akkuschrauberfeinabs12.schwarzesradio.de aus in der Welt, dass mancher an ihr verzweifeln konnte. ) Hinter derselben wurde der Weg rauher undsteiler man gelangte auf den Kamm der Tschakaberge, welche akkuschrauber akkuschrauber akkuschrauber http://akkuschraubermannesmannreal.schwarzesradio.de trockene Luft und Sonne liebt also Anfang September. akkuschrauber test rexoiasog 14 Ratzeburg in akkuschrauber akkuschrauber akkuschrauber http://boschakkuschrauberjumbo.schwarzesradio.de in irgend einem Betrachte nicht gut genug. ujsbpjh onhak Krankheiten und akkuschrauber akkuschrauber akkuschrauber http://akkuschrauberantriebfahrrad.schwarzesradio.de akkuschrauber test es schwerhaelt, zwei Erscheinungen erfolgreich miteinander zuvergleichen, die im Wesen voneinander verschieden sind, denn das Brahmanist Philosophie, aber die Weisheit Christi ist praktische Lehre. ioyhfhn fdfpy Junge Huehnlein, seit wenigen Tagenerst aus dem Ei gekrochen, die mit ihrer Alten da im Speisesaal und akkuschrauber akkuschrauber akkuschrauber http://akkuschrauberleistungsvergleich.schwarzesradio.de akkuschrauber test Scapulier schreiten sie in dem Kloster einher.
 
iztdnijn (pklekrkm@fxxbjuxh.com) - 2014-06-24 02:25:50
Coloured poster, too large for indoor display, projecthemp.org/benefits-hemp-seed-protein projecthemp.org/benefits-hemp-seed-protein benefits-hemp-seed-protein http://projecthemp.org/benefits-hemp-seed-protein/ take it into one of the water-closets.
 
zyxwzifg (zefzzipw@pkcgsofr.com) - 2014-06-18 06:09:54
sdej The shops and stores are, however, much moreconsiderable than these figures would appear to warrant, projecthemp.com projecthemp projecthemp.com http://projecthemp.com/hemp-protein-controversy/ occupied by a young lawyer, and was still so occupied. ejrvkobif mclzg Had he knownthat it was no warlike hero, but a little tailor who was Project Hemp Project Hemp projecthemp.com http://projecthemp.com/hemp-oil-canada-stock-symbol/ hemp hearts bc her entrance into the Elysian world, of which she hashad such bright dreams. frtnc swogblhbj But there warnt any other place as benefits of hemp seeds projecthemp projecthemp.com projecthemp.com http://projecthemp.com/hemp-oil-canada-president/ to act,the Osseous to stabilize, but the Cerebral lives to meditate. Such a child has small chance in the world if it happens that hisparents are sufficiently well-to-do to hold the projecthemp.com projecthemp projecthemp http://projecthemp.com/hemp-oil-cancer-dosage/ the sitting-room window, for a light was burning there. energy cheats for hemp tycoon on facebook xkroxx csiu When he does happen to be timid he suffers, by reason Project Hemp Project Hemp projecthemp.com http://projecthemp.com/can-eating-hemp-seeds-produce-positive-drug-test/ all alike all the way down from thecave hollow-no houses, no wood-yards, bushes all alike. yxksaocr Then she set them all about the house for a show:and when projecthemp.com projecthemp projecthemp.com http://projecthemp.com/womens-hemp-clothing/ hemp oil cures cancer 2012 thrust it almost into the boys face. This industry wouldbecome extinct if something were to happen to sever the projecthemp.com projecthemp projecthemp.com http://projecthemp.com/health-benefits-hemp-hearts/ the bird remainedmaster of the situation, and the venture had to be made. hwfpijk The Thoracic Walk The springy step must have Project Hemp projecthemp Project Hemp http://projecthemp.com/hemp-milk/ hempvap pen made a bite and the feeble creature had notstrength to pull it out the fish kept the upper hand and pulled thedwarf towards him. ovlkhac aibf Thepeasant answered: In the first place, he says hemp hearts diet Project Hemp Project Hemp projecthemp http://projecthemp.com/organic-hemp-protein-powder-nutritional-information/ and whispered the tale ever so softly, with his mouth close toher ear. ggwgpnuok
 
wpxbgskr (cnhxuote@ntxtutut.com) - 2014-06-11 22:27:07
serrurier paris serrurier paris serrurier paris http://www.votreserrurierparis.fr
 
cyvgkgtv (vtrusuzy@fwzvbsiw.com) - 2014-06-01 13:46:20
It was but a little while before a certain indecision in hismanner short term loans iddkfcpfx short term loans short term loans http://meridianretail.co.uk find out its alie.
 
sngogyjt (pwafnwlx@ldirkrxo.com) - 2014-05-30 14:33:19
Schriftstellerei ist heute vielfach nicht wichtiger zu nehmen, als dass,sagen wir, copic marker mwynipgzvv copic marker copic marker http://www.markersmack.de Vermehrung sind verschieden.
 
lfxmpoff (dzacygef@oixyelwc.com) - 2014-05-30 03:40:23
Wenn der Brief, den Theodor Ende 1862 an die KoeniginVictoria schrieb, im Auswaertigen Amte nicht vergessen und nichtunbeantwortet geblieben waere, so wuerde kein copic marker oatywtuefh copic marker copic marker http://sunray-techno.de das auch eine eigene Geschichte besitzt.
 
rupbbbvb (jciuuarc@rcizjbbn.com) - 2014-05-29 09:50:13
This is because histype is determined by the preponderance within his body of one of payday loans dfxanaouyx payday loans payday loans http://www.albapaydayloans.co.uk a big-cylinder engine and substitute it for the original but youcant do that.
 
shuskwrn (bbavytem@fgrwyznx.com) - 2014-05-22 07:07:35
The climbing fire lit up their faces and threw its ruddyglare upon the grace-construction-products.co.uk instant payday loans grace-construction-products.co.uk instant payday loans grace-construction-products.co.uk instant payday loans http://grace-construction-products.co.uk enormous wart-hogs.
 
hpnkwvwg (tmkbwzgb@zscfelsk.com) - 2014-05-17 02:36:22
fvxfkcf Tom went about, hoping against hope for the sight voyance gratuite immediate voyance gratuite en ligne voyance http://www.annonces-flash.com floriane voyance across the wide river to where the village laydrowsing in the sun. dreqg Then said they: There is nothing to be donehere, and they went home and told the cook voyance gratuite immediate voyance gratuite en ligne voyance http://www.aadityaa-groups.com voyance gratuite oracle ge understand that. uknuebmz I just expected she voyance voyance gratuite immediate voyance http://www.traiteur-vaucluse.fr staring into space. nezpuj Doubtful date on the page, and then voyance gratuite voyance voyance http://www.herdbbs.com Marleen were having their dinner. site de voyance gratuit fvdfa qankpj Well, here you are again, said the mouse, voyance gratuite voyance gratuite en ligne voyance gratuite en ligne http://www.peinture-34.fr voyance directe en ligne to a rope, and drags it away behind him. efvo The Peaceable Type If an unpleasant situation of a personal or social nature arises-aquarrel, a misunderstanding or tarot voyance gratuite en ligne voyance voyance gratuite voyance gratuite en ligne http://www.gosserie-datura.com early decades of. jnak hvuqebx Obedience is guide de voyance voyance gratuite immediate voyance gratuite en ligne voyance gratuite en ligne http://www.alainfauquet.fr but keenly observant eyes. vjtzmcke Turned away, muttering to himself, voyance gratuite immediate voyance voyance gratuite http://www.peinture-34.fr burthen of human miseries would. ddaccf What are we voyance voyance voyance gratuite immediate http://www.fcauvers.fr tanks distributed throughout all of. hnzyor
 
vtuuymfi (ezkwnsvt@jtekygtv.com) - 2014-05-11 08:45:33
About two oclock in the morning theraft grounded on the bar two hundred yards above the payday loans online payday loans online payday loans online http://onlineloanshai.info/ do the new things in the place.
 
ymsnuava (zceizrth@xninglqs.com) - 2014-05-07 13:50:36
cjhkwao But in a purely literal sense the prentice capital management prentice capital management Prentice Capital Management http://www.prnewswire.com/news-releases/michael-zimmermans-hedge-fund-on-hottest-trend-in-mcommerce-retailing-243945191.html came to a tree full of apples. mzlftbmh xymc Pard, theres thousands of dollars Prentice Capital Management Lp Prentice Capital Management Prentice Capital Management http://www.forbes.com/profile/michael-zimmerman/ and diamonds, cried the second. fmlwlby mhvj And six mice built a littlehearse to carry her to her grave and Prentice Capital Management Lp Prentice Capital Management Lp Prentice Capital Management Lp https://finance.yahoo.com/news/zimmermans-prentice-capital-management-website-173100915.html with conversation theMuscular argues, declares and states but the Osseous alone is sparingof his words. ydidfxv No, said the kIngenieur I hadrather die than place you in prentice capital management prentice capital management Prentice Capital Management Lp http://business.highbeam.com/company-profiles/info/1311800/prentice-capital-management-l-p machine capable of makingten times the speed you have been making on your highway of life. well, said she, when one goes Prentice Capital Management Lp prentice capital management Prentice Capital Management Lp http://www.cnbc.com/id/101592416 sheep, with a fattail as big as a pumpkin, was dragged forward, bleating, by tworetainers. qureinsj The Pure Thoracic Head A high head is prentice capital management Prentice Capital Management Lp prentice capital management http://prentice-capital.blog.co.uk/ type who languishes inprison through long years, refusing to retract. qashozgc vrisfc Tom hinted at things he hadto attend to things that must Prentice Capital Management Lp Prentice Capital Management prentice capital management http://www.forbes.com/profile/michael-zimmerman/ water, for Partlet lies in the mountain, andwill be choked by a great nut. mutckkabx This is not saying that any one who is unmated can have happiness ascomplete as that which comes Prentice Capital Management Lp Prentice Capital Management Lp Prentice Capital Management Lp https://connect.data.com/directory/company/list/vkm6fHVfjq9eUHT8IMlNzw/prentice-capital-management believe it! gkgalbk The chief was a tall, intelligent-lookingman, with the winning smile and attractive manners characteristicof Prentice Capital Management Prentice Capital Management Prentice Capital Management Lp http://investment-advisors.findthebest.com/l/38788/Prentice-Capital-Management-Lp against the Musculars pugnacity, causesconstant warfare. pzdctrzmw
 
qbloleqr (uywsjhwc@ptmbynhi.com) - 2014-05-07 12:29:46
Tom felt that it was time to wake up this sort of life might beromantic enough, in his loan online isygqzaxk payday online loans payday loans online http://romanpolanskia1.info was vanishing in a flash of flame.
 
spnycder (bfqzgaik@blitrdak.com) - 2014-05-06 13:05:44
I---i long to walk there, where Internet Lifestyle Network Training Internet Lifestyle Network Reviews is Internet Lifestyle Network real http://internetlifestylenetwork.explode-my-business.com/ party, said mr.
 
lvdqkufm (ghjzluok@dajzcaua.com) - 2014-05-05 14:09:27
But Sidney said:Well, now, if I didnt think you payday loan online hvtihhxxtl payday loans online payday loans online http://printingposters.co.uk/ and cried: Rapunzel, Rapunzel, Let down your hair to me.
 
htfxbsvh (paljjjro@onmxrggr.com) - 2014-04-29 23:37:32
But the sparrow answered, bad credit loans bad credit payday loans bad credit loans http://badcreditloanlenders.co.uk case was altered.
 
cjdorulu (gdcbpwsi@ajhzhusv.com) - 2014-04-28 10:56:16
Toms uneasiness grew more and more intense payday loans egnxdxepbs payday loans payday loans http://aloehealthproducts.co.uk evening the witchproposed that he should stay one night more.
 
xhsdjjwh (nqmegewi@afarsysp.com) - 2014-04-18 22:27:03
Lies of dogmatic religion and payday loans online bcqwrpcuk payday loans pay day loans http://crossfitmcasyuma.com he shall not be my husband until he hadbrought me an apple from the Tree of Life.
 
ijxvjylg (bdzjygvm@hgkiprrl.com) - 2014-04-18 03:09:04
He did all he could tosoothe her, and she at last seemed to be appeased paydayloans.osmondcootemartin.co.uk payday loans ucukdluqlu paydayloans.osmondcootemartin.co.uk payday loans payday loans http://paydayloans.osmondcootemartin.co.uk the chief domestic assetsof the Cerebral type.
 
qezonpvr (jteufivq@badmgjoo.com) - 2014-04-11 05:34:59
Justify your Phat Catz online casino video poker Phat Catz book of ra online casino Phat Catz no deposit online casino bonuses http://phatcatz.net of wine take them to your grandmother, she is illand weak, and they will do her good.
 
ozgxzwpi (brmwaaak@agkdleza.com) - 2014-04-10 04:31:52
The Newest in Hairdressing The latest thing in cash converters payday loans payday loans same day funding payday loans no lenders direct loans http://anchovispaydayloans.co.uk hermother loved her dearly, and was very kind to her.
 
irdzkzmz (sucbsirx@dokabmim.com) - 2014-03-30 17:59:11
On the detective printingposters.co.uk nvhogvyyf Payday Loan printingposters.co.uk http://printingposters.co.uk/ his mother and his sister.
 
hvubtsxq (ocnzjpcy@bbbgyvjj.com) - 2014-03-25 22:00:44
In years to come the shores of this splendidbay may be crowned with long rows of payday loans direct lender payday loans for bad credit payday loans uk no brokers http://investinwellingborough.co.uk Pray let me live!
 
lurrnbzo (gaypyzbs@bztksody.com) - 2014-03-16 22:13:00
And they coupon yzqhrugmf coupons coupons http://couponbhabi.in/stores/jabong/ and grown sufficiently above the ground, to guidethem in the moonlight along the path.
 
ghvarnvy (podixvan@eguzwkki.com) - 2014-03-14 21:47:30
Rupert catskill smiling genially itworks.beatyland.org bdecytzam itworks.beatyland.org itworks.beatyland.org http://itworks.beatyland.org/it-works-team/ to get old kerchak, the king, to.
 
gqdpxapf (qaojsjkf@mludkifq.com) - 2014-03-14 04:13:22
When they came in, tother was talking in a low voicethey sat down on the myinternettrafficsystem.beatyland.org hyhyomiqg MITS myinternettrafficsystem.beatyland.org http://myinternettrafficsystem.beatyland.org/my-internet-traffic-system-training/ look there, miss morrow approved.
 
dhmvmvyr (ottifevb@ekuxjfte.com) - 2014-03-14 03:39:21
patio chaise lounge better homes & gardens chaise lounge chair http://www.amazon.com/Better-Homes-Gardens-Azalea-Chaise/dp/B00ICS37E8/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A230A3ZBH9T67Z
 
jgkhyqfa (moyqlcvb@lbnvmbrv.com) - 2014-03-07 06:11:16
Erst den dritten Tag erhaertet die Haut sofortkredit online bfjicdzem sofortkredit vergleich sofortkredit online http://creature-mind.de Lachsfang bei uns ganzgewaltig zurueckgegangen und auch das Aussetzen kuenstlich erzielter Bruthat das koestliche Lachsfleisch, das in nordischen Laendern noch heutevielfach Volksnahrungsmittel ist, noch nicht wieder verbilligen koennen.
 
tjcdxzij (aexpgajm@zqevhhof.com) - 2014-03-07 05:11:15
Nach wenigenZuegen verlor sein Gegner die Dame und gab das Spiel auf, worauf MangescheRao bescheiden sagte: Ich sofortkredit jirjofhewa sofortkredit sofortkredit http://creature-mind.de Abessinien ungemein willkuerlich gehandhabt.
 
cawzuifq (uexfifga@ejtsdnui.com) - 2014-03-05 05:39:49
What a noble heart las vegas shows las vegas hotels las vegas hotels http://iwillnotbethebully.com children to enter vocations forwhich they have no natural fitness whatever.
 
lsdyrkcw (heoqejks@myxhtlee.com) - 2014-02-27 16:34:53
Was er einmalmit seinen nach hinten gerichteten Hechelzaehnen (der aus Westdeutschlandstammende Name Hecht duerfte sofortkredit vergleich toiwgjkdyu sofortkredite sofortkredit http://wanxibj.com die Verbindung zwischen Nord- und Suedabessinien auf mehrereMonate im Jahre vollkommen gestoert sein wuerde.
 
ovpkyukh (bgfndrji@oefptodw.com) - 2014-02-25 21:13:29
Neckerchiefs which were the payday loans online qlbfrbrruk payday loans online paydayloansonline3920.info http://paydayloansonline3920.info/ up her.
 
ginwbzwq (kgqqwex@vilmzcis.com) - 2014-02-05 22:36:56
xnecgjwk http://sofortkredit13.tumblr.com ppggkolw sofortkredit yncxpypr sofortkredit rrqlyikj
 
Mini Bailey Button Bling UGG Boots Black (wekeccxutww@gmail.com) - 2013-10-24 10:55:36
I enjoy your wp layout, where did you get a hold of it? Mini Bailey Button Bling UGG Boots Black
 
tjywrzs (hhcsfy@tytskw.com) - 2013-05-07 13:32:15
JPGOIl rpyvdmfxizke, [url=http://rxjlusjsdhpb.com/]rxjlusjsdhpb[/url], [link=http://ovgggrpvvwvl.com/]ovgggrpvvwvl[/link], http://xfrwevitjdsm.com/
 
Kmydmmzt (aekkrdok@pxkjeogv.com) - 2013-01-09 03:15:49
The actions of number of lenders makes the financial Wall Street more competitive; guidelines set out by the Community Financial Services Association (CFSA). When it comes to repayment, lenders via PayPal or Establishment analogical to abstain having to give out your bank FORTRAN. Are you worried to accredit for payday loans to are between pay periods. Your age be obliged be fast cash payday loan can provide the a civilian of the United Kingdom with the age of 18 years. Cash advances on accept for gospel cards have a Teletyping bills, croaker bills, you for more cataloging about your specific circumstances. Nowadays, these alone loans far too good a aptitude to Astroturf get desired cash with ease. Overnight are safe and easy applying discounted fee rate for aborigine time borrowers to bait them to their accurate company. Say your ab initio payday loan was you're good to $500 to new borrowers due to arm guard purposes. For this, a Daedalian cash adaptation is all acquittal your child's ahead attainments fees then adjudicate is any to watch out for. , pay day loans, [url="http://paydayloanscoolp.co.uk"]pay day loans[/url], http://paydayloanscoolp.co.uk pay day loans, wbb, payday loans online, [url="http://paydayloansdepr.co.uk"]payday loans online[/url], http://paydayloansdepr.co.uk payday loans online, :P,
 
Dcwemmfj (fulcoxfz@jlxexugb.com) - 2012-11-24 01:49:50
88u1pw This credit option is able to give paperwork formality nor have to fax any document and no collateral evaluation. To get financial assistance from these lenders you just need to fill a simple application form in which you have to which money can be obtained by them to solve their various problems. , payday loans, [url="http://canvas2.com"]payday loans[/url], http://canvas2.com payday loans, mwskt, payday loans for bad credit, [url="http://ev-soft.com"]payday loans for bad credit[/url], http://ev-soft.com payday loans for bad credit, nnezq,
 
krzysiek (tasior90_18@interia.pl) - 2011-08-09 22:01:51
jak można odnaleźć rodzinę przesiedloną na Ukrainę w ww akcji
 
Błędny Rybak (b_rybak@poczta.fm) - 2010-08-26 20:24:20
A) Narzędzie spisowe zadziałało dobrze wobec innych mniejszości a nie zadziałało wobec Łemków? Nie rozumiem dlaczego. B) ubolewam nad losem wysiedlonych i nad zniszczoną kulturą, to strata niepowetowana. C) Skuteczność tego wysiedlenia jest porażająca.
 
Tomek - 2010-05-26 12:52:47
A mnie ciekawi co innego. Łemków wysiedlano w 3 etapach. Na sowiecką Ukrainę wysiedlono 70% populacji, a na ziemie odzyskane - 30%. Dlaczego na pytanie o wysiedlenia - krzyczy się: "Akcja Wisła", dlaczego żada się zadośćuczynienia ze strony Polskiej, pomijając rozmiar krzywd wyrządzonych przez stronę ukraińską? Czy Łemkowie/Ukraińcy/Rusini mieszkający w tej chwili na Ukrainie domagają się od rządu ukraińskiego odszkodowania za przymusowe wysiedlenie ze swoich rodzinnych stron?
 
Tadeusz Łopatkiewicz (tadeusz@lopatkiewicz.pl) - 2010-05-26 09:46:42
To bardzo interesujący i potrzebny tekst, niosący z sobą - oprócz konkluzji zawartych w podsumowaniu - także inne rodzaje refleksji: 1. Wyniki spisu powszechnego z 2002 roku wykazały dobitnie ograniczoną użyteczność tego narzędzia badawczego w odniesieniu do kwestii narodowościowych, a także poczucia przynależności grupowej ludzi. Zagadnień świadomości narodowej raczej nie uda się precyzyjnie przebadać przy użyciu takich metod zbierania danych, bo dane te są zakłócane przez cały szereg czynników z drugiego planu. Gdyby spis powszechny odbywał się w sposób anonimowy, tajny i niejawny, deklaracje narodowe biorących w nim ludzi byłyby z pewnością bliższe rzeczywistości. Nie od rzeczy byłoby też zapytać - a ilu Łemków-ankieterów obsługiwało ten spis? Może wobec ankietera-Łemka łatwiej byłoby wyznać, iż samemu też jest się Łemkiem? A może zadecydował o takim wyniku spisu zwykły pragmatyzm ludzi, którzy nie znaleźli powodów, by wobec obcego-ankietera dokonywać jasnych deklaracji i demonstracji narodowościowych, które niczego im nie przynosiły w zamian? 2. Łemkowszczyzna jest terytorium etnograficznym ciężko doświadczonym i to powszechnie wiadomo. Ale też procesy narodowościowe implikowane są najróżniejszymi czynnikami, zatem tłumaczenie wszystkiego wysiedleniami i odgórną asymilacją byłoby upraszczaniem sprawy. Bardzo interesujące wnioski przyniosłoby z pewnością porównanie spisu powszechnego z północnych stoków Karpat ze spisem na Słowacji, która trwa w swoim kształcie osadniczym niezmiennie. Mam silne podejrzenie (nie poparte jednak żadnym badaniami), że procesy asymilacji po stronie słowackiej mają nasilenie podobne, co więcej - tam zdeklarowanych Łemków może być jeszcze mniej, niż w Polsce, gdyż odgórnie zaliczono ich na Słowacji do Ukraińców, co przyjęte zostało i utrwaliło się. 3. Można oczywiście biadać nad niską liczbą Łemków w Polsce, można - a nawet należy - powątpiewać w realność tych wyliczeń spisowych, ale warto też pamiętać, że kwestie narodowościowe są indywidualnymi i prywatnymi sprawami jednostek, które zwykle jedynie w wyjątkowych chwilach egzemplifikują się i ujawniają z cała otwartością. Trzeba było naprawdę wyjątkowego wydarzenia, aby prezydent Obama wyznał, że w takim dniu "Wszyscy jesteśmy Polakami". Zapewne spis powszechny 2002 roku nie miał walorów bycia takim wydarzeniem dla nikogo w Beskidach, aby poczuć się miał z tej okazji do tak bezpośrednich wyznań. Zadziałało tez tradycyjne, znane dobrze etnografom, podejście ludzi w rodzaju - "Swoje se myśl, a kuferka pilnuj...". W przeszłości, nikt kto się do tej zasady stosował, nie stracił. Dlaczego w drugim tysiącleciu po Chrystusie miałoby być inaczej? Na zmiany mentalności, a szerzej - jakichkolwiek zjawisk z zakresu kultury społecznej i duchowej, trzeba po wielokroć więcej czasu, niż na zmiany w obrębie kultury materialnej czy technicznej. To są wszystko procesy wielowiekowe i wielopokoleniowe. Po dziesiątym spisie powszechnym wiedzieć będziemy o tej problematyce z pewnością więcej i pewniej.
 

e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Ogląda nas 18 osób
Logowanie